Thiết lập chỉ tiêu B03CTH

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Thiết lập chỉ tiêu B03CTH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Chức năng này cho phép thiết lập chỉ tiêu cho báo cáo B03-H mẫu 3 hoạt động.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Thiết lập chỉ tiêu B03CTH.

2. Thiết lập công thức cho các chỉ tiêu

thit_lp_chi_tiu_b03cth

Để thêm mới một chỉ tiêu trên báo cáo, nhấn chuột phải chọn Thêm chỉ tiêu.

Để xóa một chỉ tiêu trên báo cáo, chọn chỉ tiêu cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa chỉ tiêu.

Để sắp xếp thứ tự các chỉ tiêu trên báo cáo, sử dụng mũi tên lên xuống màu xanh.

3. Nhấn Đồng ý.