Thiết lập báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Thiết lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng này cho phép NSD tự thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu của báo cáo. Báo cáo in ra sẽ căn cứ theo công thức đã được thiết lập để lấy lên số liệu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính

2. Chọn báo cáo cần thiết lập công thức.

thit_lp_bao_cao_tai_chinh1

3. Nhấn Chọn

4. Chọn thông tin cần sửa lại tại phần Công thức, nhấn Sửa.

thiet_lap_bao_cao_tai_chinh_1

Lưu ý về các ký hiệu khi sửa báo cáo tài chính:

o Dấu + là dòng công thức sẽ lấy lên báo cáo.

o Dấu - là dòng công thức bị loại trừ, không lấy lên báo cáo

6. Nhấn Cất