Nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi kế toán rút tiền mặt ở quỹ mang ra nộp vào tài khoản Ngân hàng/Kho bạc, định khoản như sau:

Nợ TK 1121 : Chi tiết theo ngân hàng (Nếu nộp vào tài khoản VNĐ)

Nợ TK 1122 : Chi tiết theo ngân hàng (Nếu nộp vào tài khoản ngoại tệ)

Có TK 1111: Tiền mặt VND

Có TK 1112: Chi tiết theo tiền mặt ngoại tệ

2. Mô tả nghiệp vụ

Trong kỳ, khi có nhu cầu mang tiền mặt nộp tiền vào tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện như sau:

1. Kế toán lập Giấy đề nghị chi tiền nộp vào tài khoản Ngân hàng/Kho bạc, đồng thời lập phiếu chi.

2. Kế toán chuyển Giấy đề nghị chi tiền và phiếu chi cho Kế toán trường và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

3. Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ. Kế toán nhận tiền, đồng thời lập Giấy nộp tiền (in thành 2 liên).

4. Kế toán mang tiền và giấy nộp tiền ra ngân hàng/kho bạc làm thủ tục nộp tiền.

5. Căn cứ vào phiếu chi và Giấy báo có của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng.