Thu tiền gửi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Thu tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Kế toán thu tiền gửi

Nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc

Nhận kinh phí hoạt động, dự án, đơn hàng

Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Thu từ bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ

Nhận các khoản tài trợ, viện trợ

Thu hồi công nợ khách hàng và các đối tượng khác

Thu khác bằng tiền gửi