Thu từ bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu từ bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 112/631

Có TK 531/3331/155

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ qua tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện hạch toán kế toán được thực hiện như sau:

1. Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 16/07/2017, đơn vị xuất bán Bông y tế cho Bệnh viện Xanhpon:

Số lương: 500 hộp

Đơn giá: 20.000đ/hộp

Thuế GTGT: 10%

Bệnh viện Xanhpon đã thanh toán tiền mặt cho đơn vị

Ngày 11/08/2017 đơn vị xuất kho bán 100 cuốn giáo trình kế toán doanh nghiệp đơn giá chưa thuế 100.000 đ/cuốn cho công ty TNHH dịch vụ kế toán ACM (VAT 10%), thanh toán qua ngân hàng VCB, giá vốn 80.000 đ/cuốn.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Bán hàng thu tiền ngay