Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi phát sinh nghiệp vụ thu phí, lệ phí bằng tiền gửi, hạch toán như sau:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 5111: Chi tiết thu phí, lệ phí

Có TK 5112: Chi tiết thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Có TK 5118: Chi tiết thu sự nghiệp khác

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi thu phí, lệ phí qua tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện hạch toán kế toán như sau:

1. Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày/Định kỳ, kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 01/08/2017, chị Đỗ Thị Nga thu sự nghiệp đào tạo (học phí) bằng tiền gửi qua hệ thống kho bạc Ba Đình 25.000.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác bằng tiền gửi.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản Có, Số tiền, Cấp phát, Nghiệp vụ, Hoạt động sự nghiệp tương ứng.

Thu_tien_gui_2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản(TT số 08/2013/TT-BTC) bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_gui_thuTG_thu_cac_khoan_phi_le_phi_va_cac_khoan_thu_su_nghiep_khac_anh2new

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK 112, 511; S52-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu.