R12

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R12

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

  Cho phép xuất khẩu báo cáo F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động theo mẫu đặc thù Tổng cục thống kê để phục vụ công tác nộp báo cáo định kỳ cho cấp trên (để đối chiếu với báo cáo B02/CT-H phần I)

Chi tiết thay đổi:.

Từ phiên bản R12, chương trình cho phép xuất khẩu báo cáo F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động theo đặc thù Tổng cục thống kê có sử dụng loại Kinh phí tổng điều tra.

Các bước thực hiện:

Để xuất khẩu báo cáo, đơn vị vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính, chọn mẫu F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu đặc thù tổng cục thống kê)

R12.1

Đơn vị nhấn Tiếp tục để chọn nơi lưu trữ:

R12.2

Đơn vị nhấn vào Xuất khẩu để thực hiện xuất khẩu

Sau khi xuất khẩu đơn vị gửi file vừa xuất khẩu cho đơn vị cấp trên để đơn vị cấp trên nhận và tổng hợp báo cáo.