R11.2

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R11.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu 01-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

2.Bổ sung mẫu 02-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

3.Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

4.Bổ sung mẫu Giấy rút vốn đầu tư C3-01/NS theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC.

5.Thay đổi cách hiển thị một số mẫu biểu đã cập nhật trên R11 theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo nghiệp vụ thực tế của KH.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu 01- SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Từ phiên bản R11.2, chương trình bổ sung mẫu chứng từ Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo tài chính, đơn vị chọn in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

R11.2.8

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN , nhấn Đồng ý để in.

R11.2.7

 

2. Bổ sung mẫu 02- SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

 Từ phiên bản R11.2, chương trình bổ sung mẫu chứng từ Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo tài chính, đơn vị chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

R11.2.8

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN , nhấn Đồng ý để in.

R11.2.9

3. Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Từ phiên bản R11.2, chương trình bổ sung mẫu chứng từ Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017.

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo tài chính, chọn in Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

R11.2_Mau05_TS

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, nhấn Đồng ý để in.

R11.2_Mau05(1)

4. Bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC.

Từ phiên bản R11, chương trình bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị in tại  các giao diện sau:

a.Rút dự toán tiền mặt

b.Rút dự toán chuyển khoản

c.Chuyển khoản kho bạc

d.Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

e.Rút dự toán tiền gửi

f.Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

g.Chuyển khoản trả lương

h.Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Chọn In\C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Đơn vị điền Thông tin bổ sung:

R11.2.5

Nhấn Đồng ý để thực hiện in:

R11.2.11

5. Thay đổi cách hiển thị một số mẫu biểu đã cập nhật trên R11 theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo nghiệp vụ thực tế của KH.

Từ phiên bản R11, chương trình cho phép tích chọn hình thức rút Tiền mặt tại KB hoặc Tiền mặt tại NH trên tham số khi in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) và mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC), giúp cho đơn vị có thể lựa chọn được ngay hình thức rút dự toán mà không cần phải xuất ra ngoài để tích.

Các bước thực hiện:

a. Đối với mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC):

Tại Tham số báo cáo, đơn vị tích sang tab Cách hiển thị tích chọn một trong hai hình thức Tiền mặt tại KB hoặc Tiền mặt tại NH:

R11.2.1

Đơn vị nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R11.2.2

b. Đối với mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

o Tại tham số, đơn vị tích sang tab Cách hiển thị tích chọn một trong hai hình thức Tiền mặt tại KB hoặc Tiền mặt tại NH:

R11.2.3

o Đơn vị nhấn Đồng ý để thực hiện in:

R11.2.4

Lưu ý: Trường hợp đơn vị in mẫu tại giao diện Chuyển khoản kho bạc hoặc Rút dự toán chuyển khoản kho bạc đơn vị không nên tích vào hai hình thức này.