R11.1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R11.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Bổ sung màn hình tham số khi in mẫu chứng từ C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2.Bổ sung mẫu chứng từ C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi trên khổ giấy A4 dọc

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung màn hình tham số khi in mẫu chứng từ C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ phiên bản R11.1, khi thực hiện in mẫu chứng từ C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC) sẽ hiển thị màn hình Thông tin bổ sung để người dùng có thể tùy chọn in.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Tiền chuyển đến

2.Tiền chuyển đi

3.Chi tiền gửi

4.Chi tiền gửi mua vật tư hàng hoá

5.Chi tiền gửi mua tài sản cố định

6.Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

7.Chi tiền gửi trả lương

8.Chuyển tiền nội bộ

Chọn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C04a-TT77_01

Tích chọn tại màn hình Thông tin bổ sung

R11.1_TTBS_C4-02a

Nhấn Đồng ý, phần mềm thực in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

R11.1.222

2. Bổ sung mẫu chứng từ C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi trên khổ giấy A4 dọc

 Từ phiên bản R11.1, mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) và mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Quyết định số 759/QĐ-BTC có thể in được trên khổ giấy A4 dọc

 Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng kho bạc

2.Chi tiền gửi

Chọn In\C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

R11.1_C4-02(1)

Chọn tham số báo cáo.

c4_09_02

Nhấn Đồng ý.

R11.1_C4-09(1)