R11

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Cập nhật mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2.Cập nhật mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

3.Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

4.Cập nhật mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

5.Cập nhật mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

6.Cập nhật mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

7.Cập nhật mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

8.Cập nhật mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị in tại  các giao diện sau:

1.Rút dự toán tiền mặt

2.Rút dự toán chuyển khoản

3.Rút dự toán tiền gửi

4.Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

5.Chuyển khoản kho bạc

6.Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hoá

7.Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định

8.Chuyển khoản kho bạc trả lương

9.Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

10.Phiếu thu

11.Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

12.Thu tiền gửi

Chọn In\C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C02a-TT77_01

Chọn tham số báo cáo tại tab Thông tin chung, đồng thời có thể chỉnh sửa cách hiển thị mẫu theo nhu cầu của đơn vị tại tab Cách hiển thị.

C02a-TT77_02

Nhấn Đồng ý.

R11.1_C2-02a

2. Cập nhật mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Rút dự toán tiền mặt

2.Rút dự toán chuyển khoản

3.Rút dự toán tiền gửi

4.Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

5.Chuyển khoản kho bạc

6.Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hoá

7.Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định

8.Chuyển khoản kho bạc trả lương

9.Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

10.Chuyển khoản trả lương

11.Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

12.Phiếu thu

13.Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

14.Thu tiền gửi

Chọn In\C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C02b-TT77_01

Chọn tham số báo cáo tại tab Thông tin chung đồng thời có thể chỉnh sửa cách hiển thị mẫu theo nhu cầu của đơn vị tại tab Cách hiển thị.

C02b-TT77_02

Nhấn Đồng ý.

R11.1C2-02b

3. Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

2.Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

Chọn C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C03-TT77_01

Chọn tham số báo cáo.

R11.1_TTC2-03

Nhấn Đồng ý.

R11.1_C2-03

4. Cập nhật mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Phiếu chi nộp tiền ngân hàng, kho bạc

2.Thu tiền gửi

3.Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

Chọn In\C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C04-TT77_01

Phần mềm thực in mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

R11.1_C4-08

5. Cập nhật mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Tiền chuyển đến

2.Tiền chuyển đi

3.Chi tiền gửi

4.Chi tiền gửi mua vật tư hàng hoá

5.Chi tiền gửi mua tài sản cố định

6.Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

7.Chi tiền gửi trả lương

8.Chuyển tiền nội bộ

Chọn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C04a-TT77_01

Phần mềm thực in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

R11C4-02a

6. Cập nhật mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Tiền chuyển đến

2.Tiền chuyển đi

3.Chi tiền gửi

4.Chi tiền gửi mua vật tư hàng hoá

5.Chi tiền gửi mua tài sản cố định

6.Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

7.Chi tiền gửi trả lương

8.Chuyển tiền nội bộ

Chọn In\C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C04c-TT77_01

Chọn tham số báo cáo tại tab Thông tin chung đồng thời có thể chỉnh sửa cách hiển thị mẫu theo nhu cầu của đơn vị tại tab Cách hiển thị.

C04c-TT77_02

Nhấn Đồng ý.

R11.1_C4-02c

7. Cập nhật mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện sau thực hiện in:

1.Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng kho bạc

2.Chi tiền gửi

Chọn In\C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C4_09_01

Chọn tham số báo cáo.

C4_09_02

Nhấn Đồng ý.

C4_09_03

8. Cập nhật mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Kể từ phiên bản R11, cập nhật mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị vào các giao diện Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi để thực hiện in:

Chọn In\C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

C2_17a-TT77_01

Chọn tham số báo cáo.

C2_17a-TT77_02

Nhấn Đồng ý.

C2_17a-TT77_03