Viện hàn lâm

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp >

Viện hàn lâm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, nhiệm vụ

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập tùy chọn Quản lý kinh phí đề tài

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

2. Tích chọn Quản lý Kinh phí đề tài.

Dacthu_Vienhanlam_1

2. Nhấn Áp dụng, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tùy chọn Quản lý Kinh phí Đề tài chỉ hiển thị khi dữ liệu có Loại hình đơn vị là một trong hai loại hình sau:

Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Bước 2: Khai báo danh mục đề tài

1. Vào Danh mục\Đề tài.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin Mã đề tài, Tên đề tài, Thuộc đề tài,...

Dacthu_Vienhanlam_2

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Nhập dự toán theo Đề tài

Vào Danh mục\Đề tài.

Chọn đề tài cần nhập dự toán, nhấn chuột phải chọn Nhập dự toán.

Dacthu_Vienhanlam_3

Nhập chi tiết dự toán cho đề tài: Dư tạm ứng năm trước chuyển sang, Dư dự toán năm trước chuyển sang.

o Lưu ý: Có thể để trống thông tin Mục nếu dự toán cho đề tài không chi tiết đến Mục.

Dacthu_Vienhanlam_4

Nhấn Cất.

Bước 4: Nhập nghiệp vụ chi tiết theo Đề tài

Khi thực hiện nhập liệu trên phần mềm, anh/chị có thể chọn thêm thông tin về Đề tài.

Dacthu_Vienhanlam_5

Bước 5: Xem báo cáo

Vào Báo cáo\Báo cáo khác.

Anh/chị có thể xem báo cáo Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài; Tổng hợp tình hình kinh phí thực hiện đề tài.

Dacthu_Vienhanlam_6