Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng các loại hình đặc thù theo đơn vị.

Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Đơn vị tự chủ hoàn toàn

Sở y tế Bắc Ninh

Sở y tế Nam Định

Viện hàn lâm