Đơn vị tự chủ hoàn toàn

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp >

Đơn vị tự chủ hoàn toàn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các đơn vị tự chủ hoàn toàn chèn tính năng bổ sung theo đặc thù của đơn vị.

Ví dụ:

Ngày 01/03/2017 thu tiền cho thuê hội trường tháng 02/2017, số tiền 15.000.000đ; Thu tiền cho thuê sân bóng tháng 02/2017, số tiền 17.000.000đ.

Ngày 05/03/2017 chi tiền công trả công nhân dọn vệ sinh tháng 02/2017, số tiền 3.000.000đ.

Ngày 31/03/2017 xác định kết quả chênh lệch thu, chi.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Cách chèn tính năng bổ sung Đơn vị tự chủ hoàn toàn

1. Mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2017.

2. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

Dacthu_SoyteBacNinh_1

3. Nhấn Thêm.

Dacthu_SoyteBacNinh_2

4. Sau đó nhấn Chọn tệp và chọn theo đường dẫn C:\MISA JSC\MISA Mimosa.NET 2017\AddOn Files\DonViTuChuHoanToan.MSA

Dacthu_Tuchu_1

5. Nhấn Open.

Dacthu_Tuchu_2

6. Hệ thống sẽ tự động chèn vào phần mềm một số các tệp theo đặc thù Đơn vị tự chủ hoàn toàn, nhấn Đồng ý.

Dacthu_SoyteBacNinh_5

7. Nhấn Đồng ý khi thông báo Cài đặt thành công xuất hiện.

Dacthu_Tuchu_3

8.  Nhấn Đóng.

Dacthu_SoyteBacNinh_7

9.  Nhấn để đăng nhập lại phần mềm thì việc chèn tính năng bổ sung mới có hiệu lực.

2.2 Hướng dẫn quy trình hạch toán cho đơn vị tự chủ hoàn toàn

THU TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Vào Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu.

Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Chứng từ: Ngày PT, Ngày HT, Số PT.

Tab Hạch toán: nhập TK Có, Số tiền, Nguồn chọn Nguồn khác, nhập Mục lục ngân sách, Cấp phát chọn Khác, Nghiệp vụ chọn Thực chi.

Tab Thống kê: chọn Hoạt động SN là Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ.

Dacthu_Tuchu_4

3. Nhấn Cất.

CHI CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Vào Phiếu chi, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu.

Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC.

Tab Hạch toán: nhập TK Nợ, Số tiền, Nguồn chọn Nguồn khác, nhập Mục lục ngân sách, Cấp phát chọn Khác, Nghiệp vụ chọn Thực chi.

Tab Thống kê: chọn Hoạt động SN là Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ..

Dacthu_Tuchu_5

3. Nhấn Cất.

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHÊNH LỆCH THU, CHI

1. Thiết lập ngày hạch toán là ngày cần chốt số liệu (có thể là cuối Quý, cuối Năm), ví dụ ngày 31/12/2017.

QT_Thuchihoatdongsxkd_6

2. Nhấn Đồng ý.

3. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển chênh lệch thu, chi...

QT_Thuchihoatdongsxkd_7

4. Phần mềm sẽ tự động kết chuyển chênh lệch thu, chi từ TK 531 sang TK 421, từ TK 631 sang TK 531.

Dacthu_Tuchu_6

5. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

IN BÁO CÁO

1. Sau khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, anh/chị có thể in được các báo cáo liên quan, báo cáo theo đặc thù Đơn vị tự chủ hoàn toàn.

Dacthu_Tuchu_7

2. Nhấn Đồng ý.