Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp >

Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị Bộ Lao động Thương binh Xã hội chèn tính năng bổ sung theo đặc thù của đơn vị.

Ví dụ:

Ngày 01/02/2017 nhận dự toán kinh phí ưu đãi người có công, số tiền 250.000.000đ.

Ngày 05/02/2017 rút dự toán tạm ứng đã cấp dự toán nhập quỹ tiền mặt, số tiền 200.000.000đ.

Ngày 07/02/2017 căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi, xuất quỹ tiền mặt chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, số tiền 50.000.000đ

Ngày 09/02/2017 căn cứ vào các chứng từ gốc, bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp, số kinh phí thực tế cấp xã đã chi trả cho đối tượng và đã được cấp huyện duyệt, số tiền 50.000.000đ

Thực hiện Kết chuyển số chi trả thực tế về các khoản trợ cấp ưu đãi người có công vào chi ưu đãi Người có công, số tiền 50.000.000đ

Ngày 15/02/2017 chi tiền mua quà mừng tết cho người có công, số tiền 20.000.000đ

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Cách chèn tính năng bổ sung Đơn vị tự chủ hoàn toàn

1. Mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2017.

2. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

Dacthu_SoyteBacNinh_1

3. Nhấn Thêm.

Dacthu_SoyteBacNinh_2

4. Sau đó nhấn Chọn tệp và chọn theo đường dẫn C:\MISA JSC\MISA Mimosa.NET 2017\AddOn Files\BoLaoDongThuongBinhXaHoi.msa

Dacthu_SoLDTBXH_1

5. Nhấn Open.

Dacthu_SoLDTBXH_2

6. Hệ thống sẽ tự động chèn vào phần mềm một số các tệp theo đặc thù Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội, nhấn Đồng ý.

Dacthu_SoyteBacNinh_5

7. Nhấn Đồng ý khi thông báo Cài đặt thành công xuất hiện.

Dacthu_SoLDTBXH_3

8.  Nhấn Đóng.

Dacthu_SoyteBacNinh_7

9.  Nhấn để đăng nhập lại phần mềm thì việc chèn tính năng bổ sung mới có hiệu lực.

2.2 Kiểm tra danh mục các tài khoản hạch toán đặc thù của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm đã tự động bổ sung các tài khoản hạch toán theo đặc thù của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, anh/chị vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản để kiểm tra lại các tài khoản hạch toán này.

Dacthu_SoLDTBXH_4

2.3 Hướng dẫn quy trình hạch toán

Khi nhận được thông báo về dự toán kinh phí ưu đãi người có công

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Nhận dự toán.

2. Tích chọn Đầu năm.

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhập chi tiết chứng từ tại tab Hạch toán: TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi.

4. Nhập số dự toán được giao vào cột Số tiền.

Dacthu_SoLDTBXH_5

5. Nhấn Cất.

Khi Rút tạm ứng kinh phí đã cấp dự toán về quỹ tiền mặt để chi tiêu cho hoạt động ưu đãi người có công.

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn nghiệp vụ rút dự toán tương ứng.

Nhập các thông tin chung: Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhập chi tiết chứng từ Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Dacthu_SoLDTBXH_6

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đồng ý khi phần mềm hiển thị thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không?

QT_hachtoan_CTMT_DA_3

5. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ với các thông tin được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

Dacthu_SoLDTBXH_7

6. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

Khi Xuất quỹ tiền mặt chi tạm ứng cho cấp xã

1. Vào Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo chứng từ Phiếu chi.

Dacthu_SoLDTBXH_9

3. Nhấn Cất.

Căn cứ vào các chứng từ gốc, bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp, số kinh phí thực tế cấp xã đã chi trả cho đối tượng và đã được cấp huyện duyệt

1. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin Chứng từ nghiệp vụ khác.

Dacthu_SoLDTBXH_10

3. Nhấn Cất.

Kết chuyển số chi trả thực tế về các khoản trợ cấp ưu đãi người có công vào chi ưu đãi Người có công

1. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin Chứng từ nghiệp vụ khác.

Dacthu_SoLDTBXH_11

3. Nhấn Cất.

IN BÁO CÁO

1. Sau khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, anh/chị có thể in được các báo cáo liên quan, báo cáo theo đặc thù Bộ Lao động Thương Binh Xã hội.

Dacthu_SoLDTBXH_12

2. Nhấn Đồng ý.