Sở y tế Bắc Ninh

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp >

Sở y tế Bắc Ninh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Sở y tế Bắc Ninh chèn tính năng bổ sung theo đặc thù của đơn vị, cho phép  theo dõi thuốc, vật tư y tế nhận được từ bệnh viện hoặc Sở y tế, cho phép theo dõi vật tư y tế chi tiết theo từng chương trình mục tiêu.

Chi tiết:

Cách chèn tính năng bổ sung Sở y tế Bắc Ninh

Nhập vật tư tồn theo dự án

Thanh toán vật tư với trạm y tế

In báo cáo đặc thù Sở y tế Bắc Ninh

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1 Cách chèn tính năng bổ sung Sở y tế Bắc Ninh và khai báo danh sách Trạm y tế, Trung tâm y tế trực thuộc

Cách chèn tính năng bổ sung Sở y tế Bắc Ninh

1. Mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2017.

2. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

Dacthu_SoyteBacNinh_1

3. Nhấn Thêm.

Dacthu_SoyteBacNinh_2

4. Sau đó nhấn Chọn tệp và chọn theo đường dẫn C:\MISA JSC\MISA Mimosa.NET 2017\AddOn Files\SoYTeBacNinh.msa

Dacthu_SoyteBacNinh_3

5. Nhấn Open.

Dacthu_SoyteBacNinh_4

6. Hệ thống sẽ tự động chèn vào phần mềm một số các tệp theo đặc thù Sở y tế Bắc Ninh đã chọn, anh/chị nhấn Đồng ý.

Dacthu_SoyteBacNinh_5

7. Nhấn Đồng ý khi thông báo Cài đặt thành công xuất hiện.

Dacthu_SoyteBacNinh_6

8.  Nhấn Đóng.

Dacthu_SoyteBacNinh_7

9.  Nhấn để đăng nhập lại phần mềm thì việc chèn tính năng bổ sung mới có hiệu lực.

Khai báo danh sách Trạm y tế, Trung tâm y tế trực thuộc

1. Vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo danh sách Trạm y tế và Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế Bắc Ninh.

Dacthu_SoyteBacNinh_8

3. Nhấn Cất.

2.2 Nhập vật tư tồn theo dự án

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập vật tư tồn theo dự án.

2. Nhập chi tiết các vật tư tồn theo dự án, theo từng Trạm y tế, Trung tâm y tế.

Dacthu_SoyteBacNinh_9

3. Nhấn Cất và đóng.

2.3 Thanh toán vật tư với trạm y tế

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư hàng hóa\Thanh toán vật tư đã sử dụng ở trạm y tế.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thanh toán vật tư đã sử dụng ở trạm y tế.

Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày CT, ngày HT, số CT.

Anh/chị chọn thông tin Mã hàng, phần mềm đã định khoản sẵn TK Nợ 342; TK Có 3118, nhập Số lượng, Đơn giá, Đối tượng, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Dacthu_SoyteBacNinh_10

4. Nhấn Cất.

2.4 In báo cáo đặc thù Sở y tế Bắc Ninh

1. Vào Báo cáo\Báo cáo đặc thù Sở y tế Bắc Ninh.

Dacthu_SoyteBacNinh_11

2. Chọn báo cáo cần xem.