Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm Quản lý ngân sách của các cơ quan tài chính các cấp, phục vụ việc quản lý điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho các cơ quan tài chính các cấp.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để xuất khẩu dữ liệu ra chương trình Quản lý ngân sách, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS...

XK_du_lieu_ra_QLNS_4

2. Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 và Nơi lưu tệp dữ liệu.

XK_du_lieu_ra_QLNS_2

3. Nhấn Xuất khẩu.

4. Nhấn Đồng ý khi hệ thống thông báo file dữ liệu đã được xuất khẩu thành công.

XK_du_lieu_ra_QLNS_3