Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml (Dữ liệu nhập khẩu là danh mục, số dư, số phát sinh đã được xuất khẩu từ MISA Mimosa.NET 2017, tham khảo phần Xuất khẩu dữ liệu từ tệp .xml)

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

2. Nhấn biểu tượng bt_2 để chọn tới tệp dữ liệu cần nhập khẩu.

NK_du_lieu_tu_xml_1

Lưu ý: Trường hợp anh/chị không muốn lấy toàn bộ số dư tài khoản từ file .xml có thể tích chọn Thiết lập chi tiết số dư tài khoản, nhấn Tiếp tục, sau đó bỏ tích chọn những tài khoản không muốn nhập khẩu số dư.

NK_du_lieu_tu_xml_3

3. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

NK_du_lieu_tu_xml_4

4. Nhấn Thực hiện.

NK_du_lieu_tu_xml_6

5. Nhấn Đồng ý để kết thúc quá trình nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml