Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu danh mục, số dư, số phát sinh từ dữ liệu kế toán này để nhập khẩu vào một dữ liệu kế toán khác.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

2. Khai báo các thông tin chi tiết.

Chọn Kỳ kết xuất dữ liệu.

Chọn Dữ liệu xuất khẩu bằng cách tích chọn vào các đầu mục tương ứng.

Nhấn biểu tượng bt_2 để chọn đường dẫn lưu tệp dữ liệu.

XK_file_xml_1

4. Nhấn Thực hiện.

XK_file_xml_2

5. Nhấn để mở thư mục chứa tệp dữ liệu vừa xuất khẩu.

6. Nhấn Không để kết thúc việc xuất khẩu dữ liệu ra excel.