Nhập kho khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Nhập kho >

Nhập kho khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Nhập kho sản phẩm thu được từ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm

Nợ TK 155: Sản phẩm, hàng hóa nhập kho

Có TK 661: Chi hoạt động - nếu sản phẩm thu được từ hoạt động chuyên môn

Có TK 662: Chi dự án -nếu sản phẩm thu được từ các dự án

b. Nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ không sử dụng hết

Nợ TK 152, 153 - Theo giá xuất kho

Có TK 241 - Nếu NVL trước đó xuất cho hoạt động đầu tư XDCB

Có TK 661 - Nếu NVL trước đó xuất cho hoạt động chuyên môn

Có TK 662 - Nếu NVL trước đó xuất cho thực hiện CTMT, dự án

Có TK 631 - Nếu NVL trước đó xuất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Có TK 635 - Nếu NVL trước đó xuất cho thực hiện đơn đặt hàng

c. Nhập kho do kiểm kê phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân

Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu thừa: theo giá đánh giá của hội đồng kiểm kê

Nợ TK 153 - Công cụ dụng cụ thừa: theo giá đánh giá của hội đồng kiểm kê

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa: theo giá đánh giá của hội đồng kiểm kê

Có TK 3318 - Phải trả khác

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ trên số hàng cần nhập vào kho, cán bộ quản lý vật tư lập đề nghị nhập kho.

2. Kế toán lập phiếu nhập kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3. Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt vào phiếu nhập kho, kế toán chuyển phiếu nhập kho cho thủ kho để làm thủ tục nhập kho.

4. Thủ kho kiểm tra hàng hóa vật tư nhập vào kho và làm thủ tục nhập kho, cán bộ quản lý vật tư và thủ kho ký nhận vào phiếu nhập kho.

5. Thủ kho ghi sổ kho và chuyển 1 liên phiếu nhập kho cho kế toán.

6. Kế toán căn cứ phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký ghi sổ chi tiết vật tư hàng hóa và các sổ sách có liên quan

Ví dụ

Cuối năm, kiểm kê phát hiện thừa 2 gram giấy A4 loại 2, giá trị đánh giá là 200.000đ, kế toán lập phiếu nhập kho và ghi nhận vào sổ sách số vật tư kiểm kê thừa.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Nhập kho.

Nhập thông tin chung: người giao, địa chỉ, diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền: nhập Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, chọn vật tư hàng hóa mua, nhập Số lượng, Đơn giá.

Kho_vat_tu_hang_hoa_nhap_kho_nhap_kho_khac_rn1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng In để in Phiếu nhập kho.

5. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ cái tài khoản.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Sổ kho.