Nhận viện trợ, tài trợ bằng vật tư hàng hóa

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Nhập kho >

Nhận viện trợ, tài trợ bằng vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a.Nếu nhận được vật tư hàng hóa tài trợ viện trợ đã có chứng từ ghi thu ghi chi

Nợ TK 152, 153, 155 (tổng giá thanh toán)

Có TK 46122 - Nguồn không thường xuyên (đồng thời ghi Có TK 0082)

Có TK 462 - Nguồn dự án (đồng thời ghi Có TK 009)

Có TK 441 - Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản

b.Nếu nhận được vật tư hàng hóa tài trợ viện trợ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi

Nợ TK 152, 153, 155 (tổng giá thanh toán)

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Người quản lý vật tư hàng hóa của đơn vị viện trợ, tài trợ sẽ chuyển vật tư hàng hóa cho đơn vị được viện trợ tài trợ bằng vật tư hàng hóa.

2. Kế toán lập phiếu nhập kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3. Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt vào phiếu nhập kho, kế toán chuyển phiếu nhập kho cho thủ kho, thủ kho làm thủ tục nhập kho.

4. Thủ kho kiểm tra hàng hóa vật tư nhập vào kho và làm thủ tục nhập kho, người giao hàng và thủ kho ký lên phiếu nhập kho.

5. Thủ kho ghi sổ kho và chuyển 1 liên phiếu nhập kho cho kế toán.

6. Kế toán căn cứ phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký ghi sổ chi tiết vật tư hàng hóa và các sổ sách có liên quan.

Ví dụ

Ngày 20/02 đơn vị nhận được hàng biếu tặng 1 lô quần áo cho các trẻ giá trị 3.000.000đ đã có chứng từ ghi thu ghi chi.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Nhập kho.

Nhập thông tin chung: người giao, địa chỉ, diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền: chọn vật tư hàng hóa mua, nhập Số lượng, Đơn giá.

Kho_vat_tu_hang_hoa_nhap_kho_nhan_vien_tro_tai_tro_bang_VTHH_rn1

Tab MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng, chọn Cấp phátGhi thu ghi chi.

Nhap_kho_2

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng In để in Phiếu nhập kho, Giấy rút dự toán ngân sách.

5. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ cái tài khoản.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Sổ kho.

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí.