Nhận cấp kinh phí bằng vật tư hàng hóa

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Nhập kho >

Nhận cấp kinh phí bằng vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 152, 153, 155 (tổng giá thanh toán)

Có TK 461 - Nguồn kinh phí không thường xuyên

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Người quản lý vật tư hàng hóa của cấp trên chuyển vật tư hàng hóa cho đơn vị được nhận cấp kinh phí bằng vật tư hàng hóa.

2.Căn cứ hồ sơ của số hàng được cấp kinh phí, kế toán lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3.Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt vào phiếu nhập kho, kế toán chuyển phiếu nhập kho cho thủ kho.

4.Thủ kho kiểm tra hàng hóa vật tư nhập vào kho và làm thủ tục nhập kho, người giao hàng và thủ kho ký lên phiếu nhập kho

5.Thủ kho ghi sổ kho và chuyển 1 liên phiếu nhập kho cho kế toán

6.Kế toán căn cứ phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký ghi sổ chi tiết vật tư hàng hóa và các sổ sách có liên quan

Ví dụ

Ngày 15/01 được Cục thuế cấp ấn chỉ để phục vụ công tác chuyên môn số lượng là 500 ấn chỉ và giá trị là 10.000đ/1 ấn chỉ, đơn vị làm thủ tục nhập kho hàng hóa đó.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập mua bằng chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền: chọn vật tư hàng hóa mua, nhập Số lượng, Đơn giá.

Kho_vat_tu_hang_hoa_nhap_kho_nhan_cap_kphi_bang_VTHH_rn

Tab MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng, chọn Cấp phátHiện vật.

Nhap_kho_1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng In để in Phiếu nhập kho, Giấy rút dự toán ngân sách.

5. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Sổ cái tài khoản.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Sổ kho.

Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí.