Nhập cam kết chi ban đầu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Cam kết chi >

Nhập cam kết chi ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị nhập cam kết chi ban đầu.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Cách thực hiện

Để nhập cam kết chi ban đầu, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Nhập CKC ban đầu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về cam kết chi ban đầu.

Nhập Số cam kết chi, Loại kinh phí.

o Trường hợp lập cam kết chi ban đầu bằng ngoại tệ, tích chọn Có phát sinh ngoại tệ.

Nhập thông tin chung: mã dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, nhà cung cấp, tài khoản ngân hàng, số hợp đồng,...

Nhập số cam kết chi theo Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền, CTMT, dự án, Tài khoản NH, KB.

Nhap_CKC_ban_dau_1

4. Nhấn Cất.