Cam kết chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi:

Nhập cam kết chi ban đầu

Đề nghị cam kết chi

Điều chỉnh cam kết chi

Rút dự toán cho cam kết chi