Rút dự toán cho cam kết chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Cam kết chi >

Rút dự toán cho cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ:

Rút kinh phí đã cấp dự toán

2. Lưu ý: Khi rút dự toán cho cam kết chi, thì cần phải nhập số cam kết chi.