Khôi phục dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Khôi phục dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Bút toán 1

Nợ TK 461/462

Có TK 111           Nếu nộp lại bằng tiền mặt

Có TK 112           Nếu nộp lại bằng tiền gửi

Bút toán 2

Hồi lại số dự toán đã rút để tăng số dự toán còn được rút ở kho bạc

Có TK 008/009     Ghi âm dự toán nộp khôi phục

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ khôi phục dự toán, kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại..

Ví dụ

Ngày 25/03/2017, đơn vị nộp khôi phục số dự toán đã rút tạm ứng: Nguồn ngân sách huyện tự chủ, khoản 492, tiểu mục 6549: 12.000.000đ - Kinh phí thường xuyên.  

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhập số khôi phục dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi hoặc Phiếu chi tiền gửi.

Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền khôi phục, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.

Nếu khôi phục khoản đã rút thực chi: chọn cột nghiệp vụ là Khôi phục - Thực chi.

Nếu khôi phục khoản đã rút tạm ứng: chọn cột nghiệp vụ là Khôi phục - Tạm ứng.

Khoi_phuc_DT_1

3. Nhấn Cất.

4. In Phiếu chi bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Ngan_sach_khoi_phuc_du_toan_2

5. Lưu ý

Sau khi ghi nhận chứng từ Khôi phục dự toán thì phần mềm đã tự động sinh đồng thời bút toán Có TK 008, 009 (số tiền âm), anh/chị có thể vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác để kiểm tra lại bút toán sinh đồng thời Có TK 008,009.