Kế toán ngân sách

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_kho_bac

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oNhận dự toán

oĐiều chỉnh dự toán

oHủy dự toán

oRút kinh phí từ kho bạc

oCam kết chi

oKhôi phục dự toán

oNộp trả dự toán

oĐiều chỉnh kinh phí tự chủ

oĐề nghị ghi thu ghi chi