Điều chỉnh kinh phí tự chủ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Điều chỉnh kinh phí tự chủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Trường hợp điều chỉnh số dự toán đã rút tạm ứng và số thanh toán tạm ứng mà kho bạc không yêu cầu phải làm điều chỉnh số liệu ngân sách thì kế toán không phải hạch toán bút toán này, khi lập các báo cáo đối chiếu với kho bạc cần tính ra đúng số tạm ứng chưa làm thủ tục thanh toán tạm ứng.

Trường hợp điều chỉnh số rút tạm ứng và số thanh toán tạm ứng, kho bạc yêu cầu phải điều chỉnh số liệu đã rút về đúng tiểu mục đã chi thì kế toán hạch toán điều chỉnh:

1. Ghi âm số tiền đã rút chi tiết theo MLNS đã rút tạm ứng

Nợ TK 111/3118             số tiền âm

Có TK 461/462           số tiền âm

Đồng thời ghi Có TK 008/009     số tiền âm

2. Ghi dương số tiền chi tiết theo MLNS đã thực chi

Nợ TK 111/3118             số tiền dương

Có TK 461/462            số tiền dương

Đồng thời ghi Có TK 008/009     số tiền dương

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Trường hợp đơn vị bắt buộc phải làm chứng từ Điều chỉnh kinh phí

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ\Kinh phí đã rút.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin chứng từ Điều chỉnh kinh phí đã rút.

Nhập thông tin chung: Chương, Nghiệp vụ, Cấp phát, Diễn giải.

Nhập thông tin Ngày điều chỉnh: Ngày điều chỉnh, Ngày hạch toán, Số điều chỉnh.

Nhập chi tiết chứng từ điều chỉnh:

o Ngày hạch toán, số chứng từ đã rút kinh phí về, diễn giải.

o TK Nợ: Nếu rút về nhưng chưa chi thì chọn tài khoản tiền: Rút dự toán về tài khoản tiền mặt thì định khoản tài khoản nợ là 111, rút dự toán về tiền gửi thì tài khoản nợ là 112. Trường hợp đơn vị không cần theo dõi tài khoản tiền chi tiết theo mục lục ngân sách thì có thể để trên tài khoản trung gian ít dùng (ví  dụ: TK 3118)

o TK Có: Khi rút định khoản về tài khoản nào thì khi điều chỉnh thực hiện điều chỉnh trên tài khoản đó. Ví dụ: Rút về TK 46121 thì khi điều chỉnh chọn TK Có là TK 46121

Nhập thông tin Mục lục ngân sách đã rút và Mục lục ngân sách điều chỉnh.

Dieu_chinh_KP_tu_chu_1

4.Nhấn Cất.

5.Chọn chức năng In để in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

Ngan_sach_dieu_chinh_kphi_tu_chu_2

6. In sổ báo cáo liên quan S41-H: Sổ theo dõi dự toán phần II; S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; S43-H: Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí,... bằng cách chọn chức năng Báo cáo trên thanh công cụ.

hmtoggle_plus1Trường hợp đơn vị không phải làm phiếu điều chỉnh ngân sách

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Nếu đơn vị rút về một tiểu mục và chi ra ở các tiểu mục khác

Kế toán không phải thực hiện thao tác gì, khi in sổ, báo cáo tích chọn Mẫu tự chủ thì sổ, báo cáo tự động cấn trừ số liệu từ tiểu mục rút về tiểu mục chi.

 Nếu đơn vị rút về nhiều tiểu mục và chi ra ở nhiều tiểu mục

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ\Kinh phí rút và chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin chứng từ Điều chỉnh kinh phí rút và chi.

Nhập thông tin chung: Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Cấp phát, Tài khoản, Nghiệp vụ rút, Nghiệp vụ chi.

Nhập thông tin Ngày điều chỉnh: Ngày điều chỉnh, Số điều chỉnh.

Nhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh ...

Chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu điều chỉnh, nhấn Lấy số liệu.

Dieu_chinh_KP_tu_chu_2

 

Nhấn Đồng ý.

Hệ thống đã tự động lấy số liệu đã rút và số liệu đã chi, số liệu từ tiểu mục rút sẽ được cấn trừ sang tiểu mục chi theo thứ tự ưu tiên như sau: các tiểu mục trong cùng một mục sẽ được cấn trừ trước, nếu trong mục đó không đủ thì sẽ được cấn trừ sang các tiểu mục cuả mục khác cùng nhóm mục. Nếu các tiểu mục trong cùng nhóm mục không đủ cấn trừ thì thực hiện cấn trừ sang các tiểu mục của nhóm mục khác.

4. Nhấn Cất.

5. Chọn chức năng In để in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Ngan_sach_dieu_chinh_kphi_tu_chu_2

6. In sổ báo cáo liên quan S41-H: Sổ theo dõi dự toán phần II; S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; S43-H: Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí,... bằng cách chọn chức năng Báo cáo trên thanh công cụ.