Đề nghị ghi thu ghi chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Đề nghị ghi thu ghi chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Khi thu phí, lệ phí , lãi tiền gửi

Nợ TK 111, 112                    Thu bằng tiền mặt, tiền gửi

  Có TK 5111                   Thu phí lệ phí

  Có TK 5118                   Lãi tiền gửi, lãi cho vay thuộc các chương trình, dự án viện trợ

2. Khi trích nộp NSNN, nộp NS cấp trên (nếu có) và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

Nợ TK 5111                        

  Có TK 3332, 342, 431              

3. Khi nộp tiền mặt thu phí, lệ phí vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc

Nợ TK 112

Có TK 111

4. Khi rút tiền mặt về chi

Nợ TK 111

Có TK 112

5. Khi chi từ nguồn phí, lệ phí

Nợ TK 661

Có TK 111, 112

6. Cuối kỳ, tập hợp chứng từ chi từ nguồn ghi thu-ghi chi và cân đối với số thu nguồn ghi thu - ghi chi, đơn vị làm thủ tục ghi thu- ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí (kết chuyển từ 511 sang 461)

+ Nếu nhận được luôn chứng từ ghi thu ghi chi:

Nợ TK 5111: Thu phí lệ phí

Nợ TK 5118: lãi tiền gửi, lãi cho vay thuộc các chương trình, dự án viện trợ

  Có TK 461

+ Nếu chưa nhận chứng từ ghi thu ghi chi:

Nợ TK 5111: Thu phí lệ phí

Nợ TK 5118: lãi tiền gửi, lãi cho vay thuộc các chương trình, dự án viện trợ

  Có TK 521: Thu chưa qua ngân sách

Sang kỳ sau khi nhận được chứng từ ghi thu ghi chi:

Nợ TK 521: Thu chưa qua ngân sách

    Có TK 461

2. Mô tả nghiệp vụ

Quy trình ghi thu-ghi chi đối với các khoản thu phí lệ phí, lãi tiền gửi lãi cho vay thuộc chương trình dự án viện trợ

1. Cuối kỳ, kế toán tập hợp các chứng từ chi từ nguồn ghi thu ghi chi, cân đối với số thu nguồn ghi thu ghi chi, lập bảng kê đề nghị ghi thu ghi chi gửi lên cơ quan chủ quản.

2. Sau khi cơ quan chủ quản thông báo lại đơn vị về số được duyệt, kế toán ghi nhận vào sổ sách số thu được bổ sung nguồn kinh phí.

Quy trình ghi thu - ghi chi đối với các khoản nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại

1. Căn cứ vào Thông báo nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, Cơ quan tài chính lập Lênh ghi thu - ghi chi gửi cho đơn vị cấp dưới.

2. Đơn vị được nhận tài trợ, viện trợ không hoàn lại căn cứ vào Lệnh ghi thu-ghi chi của Cơ quan tài chính, kế toán ghi nhận vào sổ sách số thu được bổ sung nguồn kinh phí

Ví dụ

Ngày 01/06/2017, thu học phí bằng tiền mặt tháng 06/2017 số tiền: 25.000.000đ

Ngày 20/06/2017

o Chi trong kỳ: 23.000.000đ

o Tính ra số đề nghị ghi thu ghi chi bổ sung nguồn ngân sách: 23.000.000đ, chưa có chứng từ ghi thu ghi chi

Ngày 30/06/2016, nhận được lệnh ghi thu ghi chi.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để thực hiện quy trình đề nghị ghi thu ghi chi trên phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Khi thu phí, lệ phí

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ tab Hạch toán: TK Có, Số tiền, cấp phát Ghi thu ghi chi.

Chọn hoạt động sự nghiệp tại tab Thống kê.

De_nghi_GTGC_1

3. Nhấn Cất.

Khi chi từ nguồn phí, lệ phí

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu chi

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, Số tiền, Mục lục ngân sách, Cấp phát là Ghi thu - ghi chi, nghiệp vụ là Ghi thu - ghi chi.

Chọn hoạt động sự nghiệp tại tab Thống kê.

De_nghi_GTGC_2

4. Nhấn Cất.

Cuối kỳ, tập hợp chứng từ chi từ nguồn ghi thu-ghi chi và cân đối với số thu nguồn ghi thu - ghi chi, đơn vị làm thủ tục ghi thu- ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí (kết chuyển từ 511 sang 461)

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tích chọn những chứng từ ghi thu ghi chi cần lập bảng kê.

De_nghi_GTGC_3

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Ngan_sach_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_4

8. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

9. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

10.  Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

De_nghi_GTGC_4