Hủy dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) không được chi tiếp và bị hủy bỏ, kế toán ghi nhận số dự toán bị hủy bỏ:

Nợ TK 0081      Dự toán chi hoạt động thường xuyên (ghi âm)

Nợ TK 0082      Dự toán chi hoạt động không thường xuyên (ghi âm)

Nợ TK 0091      Dự toán chi chương trình mục tiêu, dự án (ghi âm)

Nợ TK 0092      Dự toán chi đầu tư XDCB (ghi âm)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Số dư dự toán cuối năm (số còn lại trên tài khoản 008, 009 cuối kỳ) không sử dụng hết được chuyển số dư sang năm sau, để đơn vị làm đề nghị xét chuyển dự toán chuyển năm sau.

2. Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có dư dự toán) gửi văn bản đề nghị xét duyệt dự toán chuyển sang năm sau, đối với chi thường xuyên lập bảng đối chiếu số liệu số dư dự toán và dự tạm ứng ngân sách đề nghị chuyển sang năm sau hoặc hủy bỏ (theo biểu số 02/ĐVDT kèm theo thông tư 108), gửi kho bạc xác nhận.

3. Kho bạc xác nhận và gửi cho đơn vị sử dụng ngân sách để gửi lên đơn vị cấp trên.

4. Nếu số kinh phí xin xét chuyển không có văn bản của ủy ban nhân dân cùng cấp chấp nhận cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số dư dự toán bị huỷ bỏ

Ví dụ

Ngày 31/01/2017 đơn vị nhận được quyết định hủy dự toán số 201 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ, khoản 492, kinh phí thường xuyên, nhóm mục IV: hủy 60.000.000đ

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhập số hủy dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Hủy dự toán\Hủy dự toán.

2. Khai báo thông tin về quyết định hủy dự toán

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhập chi tiết chứng từ: Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, CMMT, Dự án.

Huy_DT

4. Nhấn Cất.

5. Xem/In Sổ theo dõi dự toán (S41-H); Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí (S42-H); Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí (S43-H) bằng cách chọn menu Báo cáo.