Điều chỉnh dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Điều chỉnh dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 0081      Dự toán chi hoạt động thường xuyên (Tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-))

Nợ TK 0082      Dự toán chi hoạt động không thường xuyên (Tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-))

Nợ TK 0091      Dự toán chi chương trình, dự án (Tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-))

Nợ TK 0092      Dự toán chi đầu tư XDCB (Tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-))

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự toán và gửi đơn vị dự toán chủ quản xem xét phê duyệt (nếu không có đơn vị chủ quản thì gửi lên Cơ quan tài chính).

2. Sau khi nhận Quyết định điều chỉnh dự toán, kế toán đơn vị ghi nhận vào sổ sách để theo dõi

Ví dụ

Ngày 25/07/2017, đơn vị nhận được quyết định điều chỉnh tăng, giảm dự toán số 3795:  

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 492, dự toán chi hoạt động thường xuyên, nhóm mục III: tăng 50.000.000đ.

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 492, dự toán chi hoạt động thường xuyên, nhóm mục II: giảm 250.000.000đ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhập số điều chỉnh dự toán vào phần mềm, thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Điều chỉnh dự toán\Điều chỉnh dự toán.

2. Khai báo thông tin về quyết định điều chỉnh dự toán.

Nhập Ngày QĐ, Số QĐ, Diễn giải, thông tin Chứng từ.

Sau đó nhấn phím Enter => phần mềm tự động hiển thị số dự toán trong năm của đơn vị tính tới thời điểm hiện tại tại cột

Phần mềm đã tự động hiển thị số dự toán được giao của đơn vị chi tiết theo Mục lục ngân sách tính đến thời điểm hiện tại cột Số được giao.

Nhập số điều chỉnh dự toán vào cột Số điều chỉnh tương ứng: trường hợp điều chỉnh giảm thì nhập số âm (-).

Phần mềm sẽ tự động tính ra Số dự toán sau khi điều chỉnh tại cột Số sau điều chỉnh.

Dieu_chinh_DT_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem và in mẫu S41-H: Sổ theo dõi dự toán phần I; Mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc; Sổ cái tài khoản 008,... bằng cách chọn menu Báo cáo trên thanh công cụ.