Rút kinh phí từ kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Rút kinh phí từ kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ rút kinh phí từ kho bạc:

Rút kinh phí đã cấp dự toán

Rút kinh phí chưa cấp dự toán