Rút kinh phí đã cấp dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc >

Rút kinh phí đã cấp dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ rút kinh phí đã cấp dự toán chi tiết:

Rút dự toán tạm ứng

Rút dự toán thực chi