Rút dự toán tạm ứng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán >

Rút dự toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Nợ TK 111/112/241/6612/662                                  

Có TK 46121                 Kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc ngân sách năm nay

Có TK 46122                 Kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay

Có TK 462                    Kinh phí dự án

Có TK 441                    Kinh phí đầu tư XDCB

đồng thời ghi nhận giảm số dự toán còn lại được rút

Có TK 0081                  Rút dự toán hoạt động thường xuyên

Có TK 0082                  Rút dự toán hoạt động không thường xuyên

Có TK 0091                  Rút dự toán chương trình mục tiêu, dự án

Có TK 0092                  Rút dự toán chi đầu tư XDCB

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu thanh toán trực tiếp từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán kinh phí cho đơn vị, bao gồm: Giấy rút dự toán (thanh toán), Các chứng từ gốc khác: hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,... Đối với các khoản chi không có hợp đồng, không có danh sách kèm theo: thì phải liệt kê các khoản đã thực chi theo mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để kho bạc có căn cứ duyệt chi từng khoản.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị, và chi tiền cho đơn vị.

4. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán hạch toán vào sổ sách.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

 

4. Các trường hợp nghiệp vụ

hmtoggle_plus1Rút dự toán thực chi, Lập bảng kê

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

I. Rút dự toán

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

Nhập thông tin chung: Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut_DT_thuc_chi_1

4. Nhấn Cất.

5. In Giấy rút dự toán hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Ngan_sach_rut_kphi_tu_KB_da_cap_DT_thuc_chi_2

II.  Chi từ dự toán rút thực chi

Tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế để vào phân hệ tương ứng hạch toán nghiệp vụ.

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi.

Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Thực chi.

Rut_DT_thuc_chi_2

3. Nhấn Cất.

III.   Lập bảng kê chứng từ thực chi

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi thực chi.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tích chọn những chứng từ chi cần lập bảng kê.

Rut_DT_thuc_chi_3

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toánGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

hmtoggle_plus1Dùng tiền trong quỹ để chi thực chi

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

I. Chi thực chi từ tiền ứng trước trong quỹ

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi.

Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Thực chi.

Rut_DT_thuc_chi_2

3. Nhấn Cất.

II.  Lập bảng kê chứng từ thực chi

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi thực chi.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tích chọn những chứng từ chi cần lập bảng kê.

Rut_DT_thuc_chi_3

6. Nhấn Cất.

7. Tại đây, có thể đồng thời lập được Giấy rút dự toán ngân sách để mang ra kho bạc rút dự toán thực chi, bằng cách: chọn Tiện ích trên thanh công cụ, chọn Sinh giấy rút dự toán.

8. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Rút dự toán tiền mặt với đầy đủ các thông tin được lấy từ Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

Rut_DT_thuc_chi_4

9. In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

III.   Nhập quỹ tiền mặt số rút dự toán thực chi

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, hiển thị màn hình:

Rut_DT_thuc_chi_5

2. Anh/chị chọn Giấy rút dự toán đã được sinh từ bảng kê chứng từ thực chi.

3. Nhấn Chọn.

4. Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ với các thông tin được lấy từ Giấy rút dự toán.

Rut_DT_thuc_chi_6

5. Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn Cất.