Nhận dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Nhận dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dự toán được giao ghi nhận vào sổ sách kế toán cần phải theo dõi chi tiết theo mục lục ngân sách (chương, loại khoản, nguồn, nhóm mục chi (hoặc mục)) để đối chiếu số liệu thống kê chi ngân sách thực tế với số dự toán được giao theo mục lục ngân sách, và quản lý chặt chẽ số dự toán giao và rút của các đơn vị.

Đối với số dự toán được giao cho hoạt động chi cho Chương trình mục tiêu, Dự án, chi đầu tư XDCB cần theo dõi chi tiết đến từng Chương trình mục tiêu, Dự án.

Các nghiệp vụ nhận dự toán tại đơn vị:

Đầu năm

Bổ sung