Nhận dự toán đầu năm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Nhận dự toán >

Nhận dự toán đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 0081      Dự toán chi hoạt động thường xuyên

Nợ TK 0082      Dự toán chi hoạt động không thường xuyên

Nợ TK 0091      Dự toán chi chương trình, dự án

Nợ TK 0092      Dự toán chi đầu tư XDCB

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào bản dự toán được duyệt, Cơ quan tài chính (Bộ tài chính, Sở tài chính, phòng tài chính) lập phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

2. Cơ quan chủ quản phê duyệt phương án phân bổ và ra quyết định giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và thông báo đến các đơn vị.

3. Kho bạc nhận thông báo về số dự toán được giao, nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi và quản lý

4. Kế toán đơn vị nhận quyết định giao dự toán từ Cơ quan tài chính, căn cứ số dự toán được giao ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Ví dụ

Ngày 10/01/2017, đơn vị nhận được quyết định giao dự toán đầu năm số 0150 chi tiết như sau:  

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 1.600.000.000, khoản 492, kinh phí thường xuyên, nhóm mục I

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 1.200.000.000, khoản 492, kinh phí thường xuyên, nhóm mục II

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 800.000.000, khoản 492, kinh phí không thường xuyên, nhóm mục III

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 500.000.000, khoản 492, kinh phí không thường xuyên, nhóm mục IV

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Để nhập số dự toán đơn vị được giao đầu năm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Trường hợp dự toán đầu năm được giao đến Mục thì cần phải thiết lập cho phép Nhận dự toán chi tiết tới Mục tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Nghiệp vụ\Kho bạc.

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Nhận dự toán.

2. Tích chọn Đầu năm.

3. Khai báo thông tin về quyết định giao dự toán đầu năm

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

4. Nhập chi tiết chứng từ tại tab Hạch toán: TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, CMMT, Dự án.

5. Nhập số dự toán được giao vào cột Số tiền.

Nhan_DT_dau_nam_1

6. Nếu phân bổ dự toán theo Quý hoặc Tháng thì thực hiện như sau:

Tích chọn Theo quý hoặc Theo tháng.

Nhập số dự toán chi tiết theo từng kỳ.

Trường hợp phân bổ đều số dự toán theo từng kỳ thì chọn Tự động phân bổ.

Nhan_DT_dau_nam_2

7. Nhấn Cất.

8. In Chứng từ kế toán bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

In_Chung_tu_ke_toan

9. Xem và in mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc; S41-H: Sổ theo dõi dự toán phần I; Sổ cái tài khoản 008,... bằng cách chọn menu Báo cáo trên thanh công cụ.