Ứng trước kinh phí của năm sau

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Ứng trước kinh phí của năm sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Nợ TK 111, 112, 6613                                  

Có TK 46131                 Kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc ngân sách năm sau

Có TK 46132                 Kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm sau

2. Mô tả nghiệp vụ

a. Tạm ứng kinh phí

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng kinh phí cho đơn vị bao gồm:

Nếu là tạm ứng bằng tiền mặt: Giấy rút dự toán (tạm ứng)

Nếu là tạm ứng bằng chuyển khoản: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (đối với các khoản chi không có hợp đồng nhưng giấy rút không thể hiện hết nội dung tạm ứng)

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.

3. Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán hạch toán vào sổ sách.

b. Thanh toán tạm ứng

Năm sau khi công việc được hoàn thành có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc giống như các khoản tạm ứng đã cấp dự toán trong kỳ.

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm

Nếu là tạm ứng bằng tiền mặt: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, kèm theo các chứng từ gốc của nghiệp vụ phát sinh (hóa đơn, bảng kê nhận tiền...)

Nếu là tạm ứng bằng chuyển khoản: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, kèm theo các chứng từ gốc của nghiệp vụ phát sinh (hóa đơn, bảng kê nhận tiền,...)

2. Kế toán chuyển hồ sơ chuyển kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng

3.Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

Ví dụ

Ngày 13/03/2016 đơn vị rút tạm ứng về nhập quỹ chi tiết:

Nguồn ngân sách huyện tự chủ, khoản 462, tiểu mục 6549: 20.000.000đ - Kinh phí thường xuyên

Nguồn ngân sách huyện không tự chủ, khoản 462, tiểu mục 6501: 30.000.000đ - Kinh phí không thường xuyên

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1 Ứng trước kinh phí về nhập quỹ tiền mặt

Các bước thực hiện

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Nhập quỹ tiền mặt.

Khai báo các thông tin: Người nộp tiền, địa chỉ, lý do nộp và Nội dung rút dự toán

Khai báo thông tin chi tiết về rút: Rút từ nguồn, chương, khoản, tiểu mục, chương trình mục tiêu, số tiền, hình thức cấp phát là Dự toán, nghiệp vụ chọn Không chọn.

Khai báo tài khoản định khoản. Hiện tại chương trình đang mặc định là Nợ TK 1111/Có TK 46121 nhưng đối với nghiệp vụ Ứng trước kinh phí phải sửa lại tài khoản hạch toán là tài khoản năm sau. Ví dụ: Ứng trước cho kinh phí hoạt động thường xuyên thì sửa thành Nợ TK 1111/Có TK 46131

Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn nút Cất Đóng chứng từ

Trên giao diện Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ để in được các chứng từ cần thiết (VD: Giấy rút dự toán, Phiếu thu) thì nhấn nút In trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần in.

hmtoggle_plus1Ứng trước kinh phí về tài khoản tiền gửi

Các bước thực hiện

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

Khai báo các thông tin: Người nộp tiền, địa chỉ, lý do nộp và Nội dung rút dự toán

Khai báo thông tin chi tiết về rút: Rút từ nguồn, chương, khoản, tiểu mục, chương trình mục tiêu, số tiền, hình thức cấp phát là Dự toán, nghiệp vụ chọn Không chọn.

Khai báo tài khoản định khoản. Hiện tại chương trình đang mặc định là Nợ TK 1121/Có TK 46121 nhưng đối với nghiệp vụ Ứng trước kinh phí phải sửa lại tài khoản hạch toán là tài khoản năm sau. Ví dụ: Ứng trước cho kinh phí hoạt động thường xuyên thì sửa thành Nợ TK 1121/Có TK 46131

Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn nút Cất Đóng chứng từ

Trên giao diện Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi để in được các chứng từ cần thiết (VD: Giấy rút dự toán) thì nhấn nút In trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần in.

hmtoggle_plus1Ứng trước kinh phí chuyển khoản

Các bước thực hiện

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

Khai báo các thông tin: Người nộp tiền, địa chỉ, lý do nộp và Nội dung rút dự toán

Khai báo thông tin chi tiết về rút: Rút từ nguồn, chương, khoản, tiểu mục, chương trình mục tiêu, số tiền, hình thức cấp phát là Dự toán, nghiệp vụ chọn Không chọn.

Khai báo tài khoản định khoản. Hiện tại chương trình đang mặc định là Nợ TK 66121/Có TK 46121 nhưng đối với nghiệp vụ Ứng trước kinh phí phải sửa lại tài khoản hạch toán là tài khoản năm sau. Ví dụ: Ứng trước cho kinh phí hoạt động thường xuyên thì sửa thành Nợ TK 66131/Có TK 46131

ung_truoc_kinh_phi_01

Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn nút Cất Đóng chứng từ

Trên giao diện Chuyển khoản kho bạc nhấn nút In trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần in.