Quy trình hạch toán chương trình mục tiêu, dự án

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quy trình hạch toán chương trình mục tiêu, dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1- Xuất quỹ tiền mặt chi cho chương trình mục tiêu dự án

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 111: Tiền mặt tại quỹ

2 - Chi tiền gửi ngân hàng cho chương trình dự án:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 111: Tiền mặt tại quỹ

3 - Xuất kho Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng thực hiện chương trình, dự án

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 152 - Giá trị vật tư xuất kho

Có TK 153 - Giá trị CCDC xuất kho

Nếu xuất kho CCDC đồng thời ghi Nợ TK 005-Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

4 - Rút dự toán chi chương trình, dự án chuyển khoản luôn cho nhà cung cấp:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 462

Đồng thời ghi Có TK 0091-Dự toán chi chương trình, dự án

5 - Tiền lương tiền công phụ cấp phải trả cho cán bộ, nhân viên dự án và những người tham gia thực hiện chương trình, dự án:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 334-Phải trả công chức, viên chức

6-Mua TSCĐ dùng cho chương trình dự án:

Nợ TK 211-Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213-Nguyên giá TSCĐ vô hình

Có TK 111-Nếu mua bằng tiền mặt

Có TK 112-Nếu mua bằng tiền gửi

Có TK 462-Chuyển khoản kho bạc thanh toán tiền mua TSCĐ

Đồng thời ghi:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 466-NGuồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

7- Đối với dự án có tính chất đầu tư xây dựng, khi quyết toán hoàn thành:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trợ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 241-XDCB dở dang

8-Quyết toán tạm ứng chi chương trình dự án:

Nợ TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Nợ TK 6622- Nếu chi từ nguồn viện trợ tài trơ

Nợ TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

Có TK 312-Tạm ứng

9- Các khoản chi chương trình dự án chi sai, chi vượt định mức, hoặc vật tư xuất không sử dụng hết thu hồi ghi giảm chi chương trình, dự án

Nợ TK 111-Nếu thu hồi bằng tiền mặt

Nợ TK 112-Nếu thu hồi bằng tiền gửi

Nợ TK 152-Vật tư thu hồi

Nợ TK liên quan khác

Có TK 6621-Nếu chi bằng nguồn NSNN cấp

Có TK 6622-Nếu chi bằng nguồn viện trợ tài trợ

Có TK 6628-Nếu chi bằng nguồn khác

12-Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đối liên quan đến chi hoạt động chương trình dự án

Nếu lãi:

Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 662

Nếu lỗ:

Nợ TK 662

Có TK 413

13. Khi quyết toán dự án được duyệt, kết chuyển số chi dự án ghi giảm nguồn kinh phí:

Nợ TK 462

Có TK 662

Ví dụ

Ngày 10/01/2017, đơn vị nhận được thông báo về dự toán kinh phí dự án, Quyết định số 0127, số tiền 300.000.000đ, nguồn Ngân sách Tỉnh, khoản 492, CTMT: 0116 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học.

Ngày 11/01/2017, Rút tạm ứng kinh phí dự án đã cấp dự toán về quỹ tiền mặt để chi tiêu cho hoạt động dự án, số tiền 300.000.000đ, CTMT: 0116 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học.

Ngày 13/01/2017, Mua vật liệu dùng luôn cho hoạt động thực hiện dự án, CTMT: 0116 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học, đã thanh toán bằng tiền mặt, số tiền 113.520.000.

Ngày 28/02/2017, Hạch toán chi phí bảo hiểm và các khoản trích theo lương tháng 2/2017 của bộ phận phục vụ hoạt động dự án.

Ngày 02/03/2017, Mua lắp đặt 2 máy điều hòa Panasonic 18.000 BTU cho phòng Kế toán bằng nguồn kinh phí dự án CTMT 0116. Số tiền 30.000.000, chưa thanh toán cho nhà cung cấp Công ty TNHH MTV Vy Anh.  

2. Các bước thực hiện

Khi nhận được thông báo về dự toán kinh phí dự án

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Nhận dự toán.

2. Tích chọn Đầu năm.

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhập chi tiết chứng từ tại tab Hạch toán: TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, CMMT, Dự án.

4. Nhập số dự toán được giao vào cột Số tiền.

QT_hachtoan_CTMT_DA_1

5. Nhấn Cất.

Khi Rút tạm ứng kinh phí dự án đã cấp dự toán về quỹ tiền mặt để chi tiêu cho hoạt động dự án.

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn nghiệp vụ rút dự toán tương ứng.

Nhập các thông tin chung: CTMT, Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhập chi tiết chứng từ Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

QT_hachtoan_CTMT_DA_2

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đồng ý khi phần mềm hiển thị thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không?

QT_hachtoan_CTMT_DA_3

5. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ với các thông tin được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

QT_hachtoan_CTMT_DA_4

6. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

Khi chi mua dùng luôn cho hoạt động thực hiện dự án.

1. Vào Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo các thông tin chi tiết trên Phiếu chi.

Thông tin chung: Người nhận, địa chỉ, Lý do chi.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền. Chọn tab Thống kê để lựa chọn CTMT, Dự án.

QT_hachtoan_CTMT_DA_5

3. Nhấn Cất.

Hoặc khi hạch toán chi phí bảo hiểm và các khoản trích theo lương của bộ phận phục vụ hoạt động dự án.

1. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo các thông tin chi tiết trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin chung: Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền. Chọn tab Thống kê để lựa chọn CTMT, Dự án.

QT_hachtoan_CTMT_DA_6

3. Nhấn Cất.

Hoặc khi chuyển khoản từ nguồn kinh phí dự án mua tài sản cố định

1. Vào Tài sản cố định, chọn Khai báo tài sản cố định.

2. Khai báo Thông tin chung của tài sản.

QT_hachtoan_CTMT_DA_7

3. Khai báo thông tin hao mòn của tài sản.

QT_hachtoan_CTMT_DA_7

4. Lựa chọn sinh chứng từ ghi tăng tài sản cố định.

QT_hachtoan_CTMT_DA_9

5. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ tương ứng với nghiệp vụ đã chọn.

Nhấn tab Thống kê để chọn thêm CTMT, Dự án.

QT_hachtoan_CTMT_DA_10

In sổ, báo cáo liên quan đến các nghiệp vụ hạch toán chương trình mục tiêu, dự án

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán, nhấn đúp vào S62-H: Sổ chi tiết chi dự án.

QT_hachtoan_CTMT_DA_11

2. Thiết lập các thông tin trên form Tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

QT_hachtoan_CTMT_DA_12