Quy trình hạch toán nghiệp vụ Chủ đầu tư

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quy trình hạch toán nghiệp vụ Chủ đầu tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Nhận quyết định và ghi nhận kế hoạch vốn năm

Bước 2: Thực hiện rút vốn đầu tư và chi đầu tư

Bước 3: Quyết toán vốn hàng năm

Bước 4: Quyết toán giá trị công trình hoàn thành

Bước 5: Bàn giao tài sản ghi tăng tài sản

Bước 6: Thực hiện quyết định xử lý sau quyết toán (nếu có)

Ví dụ

Kế toán căn cứ vào quyết định phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch vốn năm, ghi nhận các thông tin chung về dự án để quản lý tình hình thực hiện dự án.

o Tên dự án: Xây dựng nhà thể chất.

o Địa điểm xây dựng: Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

o Tổng mức đầu tư: 2.500.000.000đ.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.500.000.000đ

- Chi phí thiết bị: 200.000.000đ

- Chi phí quản lý dự án: 300.000.000đ

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 100.000.000đ

- Chi phí khác: 100.000.000đ

- Chi phí dự phòng: 300.000.000đ

Ngày 11/01/2017, đơn vị thực hiện rút tạm ứng vốn đầu tư tại Kho bạc, số tiền 2.000.000.000đ theo, Dự án Xây dựng nhà thể chất cho các khối.

Ngày 15/01/2017, chi tư vấn thiết kế dự án, số tiền 80.000.000đ

Ngày 17/01/2017, rút dự toán chuyển khoản cho nhà thầu thực hiện thi công, số tiền 350.000.000đ

Ngày 20/02/2017, nhận đầu tư vốn bằng 200 kg Xi măng, đơn vị thực hiện nhập kho.

Ngày 30/03/2017 đơn vị đã tập hợp đủ chứng từ chi, thực hiện thủ tục thanh toán tạm ứng vốn đầu tư.

Ngày 30/12/2017 hoàn thành việc xây dựng Nhà thể chất.

Ngày 30/12/2017 nhập kho 10 bộ Dụng cụ thể dục thể thao.

Ngày 30/12/2017 đơn vị thu hồi dự toán không được quyết toán phải thu hồi vào sổ sách kế toán bằng tiền mặt, số tiền 20.000.000đ

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để hạch toán được nghiệp vụ Chủ đầu tư, anh/chị cần phải thiết lập tại:

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.

2. Chọn Nghiệp vụ, sau đó tích chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án.

QT_Thuchihoatdongsxkd_12

3. Nhấn Áp dụng.

Bước 1: Nhận quyết định và ghi nhận kế hoạch vốn năm

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm\Thêm dự án.

3. Khai báo các thông tin về dự án.

Mã dự án, Tên dự án.

Số hiệu dự án, Thuộc CTMT, dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Phòng/Ban,...

QT_Chu_dau_tu_01

Để khai báo chi tiết cơ cấu vốn, anh/chị chọn Chi tiết.

qt_chu_dau_tu_30

Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Cất.

MISA đã thiết lập sẵn danh mục cơ cấu vốn, nếu đơn vị có phát sinh thêm hay mở chi tiết thì khai báo thêm các cơ cấu vốn theo yêu cầu quản lý. Để thêm cơ cấu vốn:

oVào Danh mục/ Cơ cấu vốn

Khai báo đầy đủ thông tin

Phải chọn giai đoạn để khi hạch toán cơ cấu vốn thì lên được báo cáo F02-3C-CĐT

NHẬN DỰ TOÁN

- Khi nhận được thông báo giao dự toán, đơn vị vào: Kho bạc/nhận dự toán

- Nhập dự toán giống như nhận dự toán ngân sách nhưng lưu ý:

oChọn chi tiêt theo từng công trình, hạng mục

oChọn chi tiết cơ cấu vốn

oTK nợ sửa lại 0092

Bước 2: Thực hiện rút vốn đầu tư và chi đầu tư.

RÚT VỐN ĐẦU TƯ

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn nghiệp vụ rút dự toán tương ứng.

Nhập các thông tin chung: CTMT, Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền, CTMT, Dự án, Cơ cấu vốn.

QT_Chu_dau_tu_02

3. Nhấn Cất.

4. Tại đây anh/chị có thể in được mẫu Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS); Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

QT_Chu_dau_tu_8

5. Sau khi nhấn Cất, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Anh/chị nhấn Đồng ý.

QT_hachtoan_CTMT_DA_3

6. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ với các thông tin được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

Anh/chị chọn lại TK Có là 4411.

QT_Chu_dau_tu_03

7. Nhấn Cất.

Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán ghi đồng thời Có TK 0092 tại nghiệp vụ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác tương ứng với Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, anh/chị không cần phải hạch toán bút toán đồng thời nữa.

CHI ĐẦU TƯ BẰNG TIỀN MẶT

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo các thông tin chi tiết trên Phiếu chi.

Thông tin chung: Người nhận, địa chỉ, Lý do chi.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ TK Nợ, Số tiền. Chọn tab Thống kê để lựa chọn CTMT, Dự án, Cơ cấu vốn.

QT_Chu_dau_tu_33

3. Nhấn Cất.

NHẬN VỐN ĐẦU TƯ DO NGÂN SÁCH CẤP HOẶC CẤP TRÊN CẤP BẰNG HIỆN VẬT

Trước khi nhập kho nguyên vật liệu, cần khai báo nguyên vật liệu tại Danh mục\Vật tư, hàng hóa.

1. Vào nghiệp vụ Vật tư hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin cho chứng từ Nhập kho.

Nhập Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền: chọn Mã hàng, TK Có, Số lượng, Đơn giá.

QT_Chu_dau_tu_37

3. Nhấn Cất.

TRƯỜNG HỢP RÚT TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI KHO BẠC, KHI TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ CHỨNG TỪ CHI, THỰC HIỆN THỦ TỤC THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ

1. Vào Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

2. Khai báo thông tin bảng kê.

Thông tin bảng kê: Khoảng thời gian, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Tích chọn những chứng từ cần lập bảng kê.

 Nhấn Cất.

QT_Chu_dau_tu_38

4. Khi kho bạc đồng ý thanh toán các chứng từ tạm ứng cho đơn vị, thực hiện thanh toán như sau:

Tích chọn những chứng từ cần thanh toán với kho bạc.

Nhấn Thanh toán.

QT_Chu_dau_tu_39

Bước 3: Quyết toán vốn hàng năm

Đơn vị lập báo cáo quyết toán áp dụng cho Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án.

B02-CĐT: Nguồn vốn đầu tư

B03-CĐT: Thực hiện đầu tư

F02-CĐT: Chi tiết nguồn kinh phí đầu tư

F03A-CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình

F03B-CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng.

F03C-CĐT: Chi phí khác

QT_Chu_dau_tu_15

Bước 4: Quyết toán giá trị công trình hoàn thành

Đơn vị lập các phụ biểu phục vụ quyết toán giá trị công trình hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC, bao gồm các báo cáo:

01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình

07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

QT_Chu_dau_tu_16

Bước 5: Bàn giao tài sản ghi tăng tài sản

GHI NHẬN GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TĂNG THEO QUYẾT TOÁN

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định.

2. Khai báo Thông tin chung của tài sản.

QT_Chu_dau_tu_17

3. Khai báo Thông tin hao mòn của tài sản.

QT_Chu_dau_tu_18

4. Chọn Nhận bằng hiện vật, nhấn .

QT_Chu_dau_tu_19

5. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ tương ứng với nghiệp vụ đã chọn, anh/chị sửa lại tài khoản.

Nhấn tab Thống kê để chọn thêm CTMT, Dự án.

QT_Chu_dau_tu_20

6. Nhấn Cất.

NHẬP KHO TÀI SẢN NGẮN HẠN: NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TĂNG THEO QUYẾT TOÁN

1. Vào nghiệp vụ Vật tư hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin cho chứng từ Nhập kho.

3. Nhấn Cất.

4. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

5. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

QT_Chu_dau_tu_40

6. Nhấn Cất.

Bước 6: Thực hiện quyết định xử lý sau quyết toán (nếu có)

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo các thông tin cho chứng từ Phiếu thu.

QT_Chu_dau_tu_23