Quy trình hạch toán Thu chi hoạt động SXKD

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quy trình hạch toán Thu chi hoạt động SXKD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Đối với những đơn vị có phát sinh nghiệp vụ Thu, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng ngày có phát sinh các chi phí liên quan: xuất kho nguyên vật liệu sản xuất, nhập kho thành phẩm, chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác. Đồng thời phát sinh các khoản thu do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại. Kế toán cần tập hợp chi phí, doanh thu, từ đó tính được lãi/lỗ của kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đồng thời tính thuế TNDN phải nộp.

2. Định khoản

Nợ TK 6311/ Có TK 152: khi xuất kho dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ TK 6311/ Có TK 334: khi hạch toán lương nhân viên trực tiếp sản xuất

Nợ TK 155/ Có TK 6311: khi nhập kho sản phẩm do sản xuất hoàn thành bàn giao

Nợ TK 531/ Có TK 1551: Khi xuất kho sản phẩm đi bán, hạch toán giá vốn hàng bán

Nợ TK 6312/ Có TK liên quan (111, 1121, 334...): khi phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý như điện, nước, lương nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng...

Nợ TK 6313/ Có TK liên quan (111, 1121...): khi hạch toán các loại chi phí khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nợ TK 111 (hoặc 1121, 3111)/ Có TK 531, đồng thời: Nợ TK 111 (hoặc 1121, 3111)/ Có 33311: khi bán hàng, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, và thuế GTGT đầu ra (nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

Hàng tháng (quý), đơn vị hạch toán bút toán khấu trừ thuế: Nợ 33311/ Có 3113. Đồng thời hạch toán bút toán nộp thuế GTGT (nếu có): Nợ 33311/ Có 111 (1121).

Cuối kỳ, hạch toán Nợ 531/ Có 631: Kết chuyển chênh lệch thu chi trong kỳ. Đồng thời phần chênh lệch thu chi hạch toán Nợ 531/ Có 421(nếu lãi) hoặc Nợ 421/ Có 531 (nếu lỗ).

Căn cứ vào lãi trong kỳ, hạch toán thuế TNDN phải nộp: Nợ 421/ Có 3334.

Ví dụ:

Đơn vị tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, thuế GTGT cho sản phẩm áo phông trẻ em là 10%.

Ngày 25/06/2017: đơn vị sản xuất hoàn thành nhập kho 50 sản phẩm áo phông trẻ em, đơn giá tập hợp được cho mỗi thành phẩm là 70.000đ.

Ngày 28/06/2017 chi tiền công trả công nhân dọn vệ sinh tháng 06/2017, số tiền 3.000.000đ.

Ngày 30/06/2017: đơn vị bán 20 sản phẩm cho công ty Thăng Long, thu ngay tiền bằng tiền mặt. Đơn giá bán 100.000.

Ngày 31/12/2017, đơn vị kết chuyển chênh lệch thu chi, xác định thuế TNDN phải nộp, thuế suất thuế TNDN là 20%.

3. Các bước thực hiện

NHẬP KHO SẢN PHẨM SẢN XUẤT HOÀN THÀNH

1. Vào Vật tư hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập kho.

2. Khai báo thông tin chứng từ Nhập kho.

Nhấn tab Thống kê, chọn Hoạt động SNHoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ.

QT_Thuchihoatdongsxkd_1

3. Nhấn Cất.

CHI CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Vào Phiếu chi, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu chi.

Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC.

Tab Hạch toán: nhập TK Nợ, Số tiền.

Tab Thống kê: chọn Hoạt động SN là Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ..

QT_Thuchihoatdongsxkd_11

3. Nhấn Cất.

BÁN HÀNG

1. Vào Bán hàng, chọn Bán hàng thu tiền ngay\Bán hàng thu tiền mặt.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu bán hàng.

Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Mã số thuế, Lý do nộp.

Thông tin Chứng từ: Ngày PT, Ngày HT, Số PT.

Thông tin Hóa đơn: Loại HĐ, Hình thức HĐ, Mẫu số HĐ, Ngày NĐ, Ký hiệu HĐ, Số HĐ.

Nhập thông tin chi tiết:

o Tab Hàng tiền: chọn Mã hàng, nhập Số lượng, Đơn giá.

QT_Thuchihoatdongsxkd_2

o Tab Thuế, giá vốn: chọn Thuế suất.

QT_Thuchihoatdongsxkd_3

o Tab MLNS.

QT_Thuchihoatdongsxkd_4

o Tab Thống kê: chọn Hoạt động SN.

QT_Thuchihoatdongsxkd_5

Nhấn Cất.

KẾT CHUYỂN CHÊNH LỆCH THU, CHI

1. Thiết lập ngày hạch toán là ngày cần chốt số liệu (có thể là cuối Quý, cuối Năm), ví dụ ngày 31/12/2017.

QT_Thuchihoatdongsxkd_6

2. Nhấn Đồng ý.

3. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển chênh lệch thu, chi...

QT_Thuchihoatdongsxkd_7

4. Phần mềm sẽ tự động hiển thị số liệu kết chuyển liên quan đến tài khoản 531, 631, 421.

QT_Thuchihoatdongsxkd_9

5. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào phát sinh bên Có tài khoản 4212 trên chứng từ Kết chuyển chênh lệch thu, chi và thuế suất thuế TNDN hiện hành để tính thuế TNDN của đơn vị. Ví dụ thuế suất thuế TNDN là 20%, xác định số thuế TNDN của đơn vị là 10.000.000đ.

1. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin Chứng từ nghiệp vụ khác.

QT_Thuchihoatdongsxkd_10

3. Nhấn Cất.