Quy trình hạch toán nghiệp vụ Thu phí, lệ phí

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quy trình hạch toán nghiệp vụ Thu phí, lệ phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp

Bước 2: Nộp tiền phí, lệ phí và thu sự nghiệp vào tài khoản tại Kho bạc

Bước 3: Trích nộp NSNN, nộp Ngân sách cấp trên và trích lập các quỹ

Bước 4: Rút số phí, lệ phí được sử dụng về quỹ tiền mặt hoặc về tài khoản tiền gửi chi tiêu

Bước 5: Chi hoạt động và bổ sung quỹ lương từ nguồn phí, lệ phí

Bước 6: Thực hiện ghi thu ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí

Ví dụ

Ngày 22/01/2017, cán bộ Lê Thị Thoa nộp lại tiền thu phí kiểm dịch, phí kiếm soát giết mổ gia súc, gia cầm và phí vệ sinh  tháng 01/2017 bằng tiền mặt 54.262.000đ.

Ngày 02/03/2017, nộp lại các khoản thu phí, lệ phí tháng 2/2016 vào tài khoản tạm giữ thu phí, lệ phí tại ngân hàng, kho bạc, số tiền 12.410.000đ.

Ngày 10/03/2017, trích nộp ngân sách 27% số tiền 14.650.740đ.

Ngày 17/03/2016, lập UNC rút kinh phí chi hoạt động từ tài khoản tiền gửi về quỹ tiền mặt để chi tiêu theo bảng kê thanh toán kèm theo, số tiền 39.611.260đ.

Ngày 18/03 chi hoạt động từ nguồn phí, lệ phí

o Tiền điện: 2.000.000đ

o Tiền nước: 1.120.000đ

Cuối kỳ, đơn vị làm thủ tục ghi thu - ghi chi đối với số phí, lệ phí để lại bổ sung nguồn kinh phí

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp

1. Vào Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu.

Nhấn tab Thống kê để chọn Hoạt động SN.

Phi_lephi_1

Nhấn Cất.

Bước 2: Nộp tiền phí, lệ phí và thu sự nghiệp vào tài khoản tại Kho bạc

1. Vào Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Thu tiền gửi.

Thông tin chung.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ tại tab Hạch toán.

o  Nhấn tab Thống kê để chọn Hoạt động SN.

Phi_lephi_4

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Trích nộp NSNN, nộp Ngân sách cấp trên và trích lập các quỹ

1. Vào Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Thông tin chung.

Thông tin Chứng từ.

Thông tin chi tiết của chứng từ tại tab Hạch toán.

Phi_lephi_5

3. Nhấn Cất.

Bước 4: Rút số phí, lệ phí được sử dụng về quỹ tiền mặt hoặc về tài khoản tiền gửi chi tiêu

1. Vào Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu.

Phi_lephi_6

3. Nhấn Cất.

Bước 5: Chi hoạt động và bổ sung quỹ lương từ nguồn phí, lệ phí

1. Vào nghiệp vụ Phiếu chi, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin cho chứng từ Phiếu chi.

Chọn Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu - Ghi chi.

Phi_lephi_7

3. Nhấn Cất.

Bước 6: Thực hiện ghi thu ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tích chọn những chứng từ ghi thu ghi chi cần lập bảng kê.

Phi_lephi_8

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Ngan_sach_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi_4

8. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

9. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

10.  Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

Phi_lephi_9