R8

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Kế toán mong muốn in được báo cáo B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT trên khổ giấy A4 ngang để hiển thị đủ cột số tiền phát sinh.

2.Kế toán mong muốn khi in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) có sẵn các thông tin về người đề nghị, người phê duyệt để không phải viết tay bổ sung sau khi in

3.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được các loại chi phí khác của tất cả các dự án theo từng loại chi phí trên báo cáo F03C-CĐT để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

4.Kế toán muốn lập chứng từ ghi sổ lấy được cả những chứng từ nhập kho, xuất kho (vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ) chỉ có số lượng không có thành tiền để phản ánh được nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ ghi sổ và sổ kế toán tương ứng

5.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được tình hình thực hiện đầu tư của tất cả các dự án theo từng loại cơ cấu vốn đầu tư trên báo cáo B03-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên

6.Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được nguồn vốn đầu tư của tất cả các dự án phát sinh theo từng nguồn kinh phí trên báo cáo B02-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên

Chi tiết thay đổi:

1. Kế toán mong muốn in được báo cáo B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT trên khổ giấy A4 ngang để hiển thị đủ cột số tiền phát sinh.

Trước bản R8, khi in mẫu báo cáo B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT đang chỉ in được trên khổ giấy A4 dọc. Trường hợp số tiền lên tới hàng trăm tỷ thì khi in báo cáo số tiền sẽ bị nhảy sang dòng thứ hai, đơn vị phải xuất ra Excel để sửa lại, làm mất thời gian.

Từ bản R8, chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu B02-CĐT, B03-CĐT, F02-CĐT, F03C-CĐT in được trên cả khổ giấy A4 ngang, giúp cho đơn vị có thể in ngay trên phần mềm mà không phải chỉnh sửa lại độ rộng cột và khổ giấy A4 ngang trong trường hợp phát sinh số tiền hàng trăm tỷ.

R8.1

2. Kế toán mong muốn khi in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) có sẵn các thông tin về người đề nghị, người phê duyệt để không phải viết tay bổ sung sau khi in

Trước bản R8, Khi in mẫu Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) chương trình đang bỏ trống thông tin Kính gửi, Họ và tên người đề nghị thanh toán, Bộ phận (hoặc địa chỉ), đơn vị khi in mẫu sẽ phải tự viết tay thông tin này hoặc xuất ra Excel để điền.

Từ bản R8, chương trình sẽ bổ sung thêm tham số Kính gửi, Họ và tên người đề nghị thanh toán, Bộ phận (hoặc địa chỉ) để đơn vị có thể điền thông tin lấy lên trên mẫu Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD).

Cách thực hiện:

Đơn vị vào các giao diện sau để thực hiện in mẫu Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD):

oRút dự toán tiền mặt

oRút dự toán chuyển khoản

oChuyển khoản kho bạc

oChuyển khoản kho bạc trả lương

oPhiếu chi

oChi tiền gửi

oChứng từ nghiệp vụ khác

oRút dự toán tiền gửi

oRút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

oChuyển khoản trả lương

oChuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Khi chọn in, chương trình hiển thị tham số để đơn vị nhập liệu.

R8.3

Trường hợp in tại các phân hệ Phiếu chiChứng từ nghiệp vụ khác thì sẽ mặc định tham số bỏ trống, đơn vị có thể điền vào tham số để lấy lên dữ liệu trên chứng từ. Khi in chứng từ lần sau thì sẽ ghi nhớ tham số đã in lần trước.

Trường hợp in tại Phiếu chi thì sẽ tự động lấy thông tin Họ tên người đề nghị thanh toánBộ phận (hoặc địa chỉ) theo thông tin Người nhậnĐịa chỉ trên Phiếu chi, đơn vị có thể sửa lại thông tin tham số. Khi in chứng từ lần sau thì sẽ ghi nhớ tham số đã in lần trước.

R8.4

Trường hợp in tại Chứng từ nghiệp vụ khác thì sẽ tự động lấy thông tin Họ tên người đề nghị thanh toán theo thông tin Đối tượng Nợ trên Chứng từ nghiệp vụ khác lên tham số, người dùng có thể sửa lại thông tin tại tham số báo cáo. Khi in chứng từ lần sau thì sẽ ghi nhớ tham số đã in lần trước.

R8.5

Căn cứ vào tham số, chương trình sẽ lấy lên thông tin trên mẫu Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD).

R8.6

3. Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được các loại chi phí khác của tất cả các dự án theo từng loại chi phí trên báo cáo F03C-CĐT để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

Trước bản R8, tại tham số biểu F03C-CĐT: Chi phí khác, chưa chọn được Dự án là tổng hợp. Đối với một số đơn vị như Sở y tế, hàng kỳ phải nộp báo cáo tổng hợp các chi phí khác cho Sở tài chính thì phải xuất báo cáo ra Excel để chỉnh sửa lại.

Từ bản R8, chương trình sẽ cải tiến tại tham số báo cáo F03C-CĐT: Chi phí khác cho phép chọn Dự án Tổng hợp, đồng thời bổ sung thêm nhóm theo Dự án khi in báo cáo để đơn vị có thể in được báo cáo nộp cho Sở tài chính.

Cách thực hiện:

Vào Báo cáo/Chủ đầu tư/F03C-CĐT: Chi phí khác, tại tham số báo cáo, cho phép chọn tham số Dự ánTổng hợp. Số liệu lên báo cáo sẽ chỉ căn cứ vào tài khoản, tham số nguồn được chọn và thỏa mãn điều kiện về thời gian.

R8.2

Trường hợp tại tham số chọn Dự án cụ thể hoặc tất cả, chương trình bổ sung thêm tiêu chí nhóm theo Dự án

R8.7

4. Kế toán muốn lập chứng từ ghi sổ lấy được cả những chứng từ nhập kho, xuất kho (vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ) chỉ có số lượng không có thành tiền để phản ánh được nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ ghi sổ và sổ kế toán tương ứng

Trước bản R8, khi lập Chứng từ ghi sổ chương trình không hỗ trợ lấy lên các chứng từ chỉ có số lượng không có thành tiền. Đối với đơn vị có phát sinh các khoản viện trợ về vật tư, hàng hóa, công vụ, dụng cụ thì đang không hạch toán số tiền, chỉ ghi nhận số lượng. Định kỳ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ gốc để lập Chứng từ ghi sổSổ cái - Chứng từ ghi sổ thì không lấy lên được các chứng từ nhập kho, xuất kho từ các khoản viện trợ trên. Dẫn đến đơn vị phải làm báo cáo ra bên ngoài.

Từ bản R8, chương trình sẽ cho phép khi lập Chứng từ ghi sổ Sổ cái - chứng từ ghi sổ lấy lên được các chứng từ Nhập kho, Xuất kho chỉ hạch toán về số lượng, không lên giá trị. Giúp cho đơn vị có thể in được Chứng từ ghi sổ Sổ cái - chứng từ ghi sổ luôn trên phần mềm.

5. Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được tình hình  thực hiện đầu tư của tất cả các dự án theo từng loại cơ cấu vốn đầu tư trên báo cáo B03-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên

Trước bản R8, tại tham số biểu B03C-CĐT: Thực hiện đầu tư , chưa chọn được Dự án là tổng hợp. Đối với một số đơn vị như Sở y tế, hàng kỳ phải nộp báo cáo tổng hợp các Chi phí khác cho Sở tài chính thì phải xuất báo cáo ra Excel để chỉnh sửa lại.

Từ bản R8, chương trình sẽ cải tiến tại tham số báo cáo B03C-CĐT: Thực hiện đầu tư cho phép chọn Dự án Tổng hợp, đồng thời bổ sung thêm nhóm theo Dự án khi in báo cáo có chọn dự án cụ thể hoặc dự án là tất cả. Đáp ứng được cho đơn vị có thể in được báo cáo nộp cho Sở tài chính ngay trên phần mềm.

Cách thực hiện:

oVào Báo cáo/Chủ đầu tư/B03C-CĐT: Thực hiện đầu tư, tại tham số báo cáo, cho phép chọn tham số Dự ánTổng hợp. Số liệu lên báo cáo sẽ chỉ căn cứ vào tài khoản và tham số nguồn được chọn, thỏa mãn điều kiện về thời gian.

R8.8

oTrường hợp tại tham số chọn Dự án cụ thể hoặc tất cả, chương trình bổ sung thêm tiêu chí nhóm theo Dự án.

R8.9

6. Kế toán mong muốn có thể tổng hợp được nguồn vốn đầu tư của tất cả các dự án phát sinh theo từng nguồn kinh phí trên báo cáo B02-CĐT để báo cáo đơn vị cấp trên

Trước bản R8, tại tham số biểu B02-CĐT: Nguồn vốn đầu tư , chưa chọn được Dự án là tổng hợp. Đối với một số đơn vị như Sở y tế, hàng kỳ phải nộp báo cáo tổng hợp các Nguồn vốn đầu tư cho Sở tài chính thì đang phải xuất báo cáo từ phần mềm ra Excel để chỉnh sửa lại.

Từ bản R8, chương trình sẽ cải tiến tại tham số báo cáo B02-CĐT: Nguồn vốn đầu tư cho phép chọn Dự án Tổng hợp, đồng thời bổ sung thêm nhóm theo Dự án khi in báo cáo có chọn dự án cụ thể hoặc dự án là tất cả. Đáp ứng được cho đơn vị có thể in được báo cáo nộp cho Sở tài chính ngay trên phần mềm.

Cách thực hiện:

oVào Báo cáo/Chủ đầu tư/B02-CĐT: Nguồn vốn đầu tư, tại tham số báo cáo, cho phép chọn tham số Dự ánTổng hợp. Số liệu lên báo cáo sẽ chỉ căn cứ vào tài khoản và tham số nguồn được chọn, thỏa mãn điều kiện về thời gian.

R8.10

oTrường hợp tại tham số chọn Dự án cụ thể hoặc tất cả, chương trình bổ sung thêm tiêu chí nhóm theo Dự án.

R8.11