Thanh toán các khoản phải trả

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Thanh toán các khoản phải trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi phát sinh nghiệp vụ thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán nợ vay hoặc thanh toán cho các đối tượng khác bằng tiền gửi, hạch toán như sau:

Nợ TK 331 (chi tiết tài khoản 3311/3312/3318)

Có TK 112 (chi tiết tài khoản 1121/1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác yêu cầu thanh toán hoặc khi có nhu cầu thanh toán nợ bằng phương thức chuyển khoản, quy trình thực hiện như sau:

1. Sau khi nhận được yêu cầu trả nợ của nhà cung cấp, các đối tượng liên quan khác hoặc yêu cầu của kế toán trưởng v/v chi trả nợ cho NCC hoặc các đối tượng khác, kế toán lập Bảng kê chứng từ thanh toán và Ủy nhiệm chi chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Bảng kê chứng từ thanh toán và ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Ngân hàng/Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.

3. Ngân hàng/Kho bạc căn cứ vào Ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán, sẽ chuyển tiền vào tài khoản đến, đồng thời lập Giấy báo Nợ.

4. Căn cứ vào liên ủy nhiệm chi gửi lại đơn vị và giấy báo nợ của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi và sổ công nợ.

Ví dụ

Ngày 06/08/2017, Giấy báo Nợ của ngân hàng VCB về việc thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Công nghệ thông tin, số tiền: 15.000.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ thanh toán các khoản phải trả.

Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Số tiền, Hoạt động sự nghiệp tương ứng, Thuế suất (nếu có).

Chi_tien_gui_3

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_gui_chi_tien_gui_thanh_toan_cac_khoan_phai_tra_anh2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ S33-H: Sổ chi tiết tài khoản; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK liên quan; Sổ chi tiết các tài khoản.