Chi mua tài sản cố định

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi mua tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 211/213/431/441/661/662/635/3113

Có TK 112 (chi tiết tài khoản 1121, 1122)

Có TK 466

Có TK 411

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường đối với các tài sản có giá trị lớn, các đơn vị HCSN thường có kế hoạch mua sắm từ đầu năm, tuy nhiên trong kỳ kinh doanh có nhu cầu về tài sản không nằm trong kế hoạch thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng, đơn vị tiến hành mua sắm tài sản. Chi tiết quy trình mua sắm tài sản cố định được tham chiếu tại phần tài sản cố định.

Khi đơn vị thực hiện mua tài sản cố định bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc quy trình thanh toán thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán lập ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán (nếu thanh toán bằng chuyển khoản kho bạc) chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Ngân hàng/Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh  toán.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị (nếu thanh toán từ tài khoản tiền gửi tại KBNN và tài khoản đó chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc) và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 20/05/2016, Đơn vị mua 1 Tivi LCD 55 inch phục vụ cho phòng họp, giá mua chưa có thuế 25.000.000 đ, thuế GTGT đầu vào 10% đã thanh toán bằng tiền mặt, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Mua sắm tài sản cố định