Chi mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 152/153/155/3113

Có TK 112 (chi tiết tài khoản 1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi đơn vị thực hiện mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ thanh toán ngay bằng phương thức chuyển khoản, quy trình thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán thực hiện lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi kèm theo Bảng kê chứng từ thanh toán (nếu có) ra Ngân hàng/Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị (nếu thanh toán từ tài khoản tiền gửi tại KBNN và tài khoản đó chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc) và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 20/01 đơn vị mua bộ bàn ghế tiếp khách nhập kho giá trị 5.000.000 đồng, thanh toán bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp bẳng nguồn kinh phí thường xuyên.

Nợ TK 153: 5.000.000 đ

Có TK 112: 5.000.000 đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa, chọn Nhập kho\Nhập mua bằng tiền gửi ...

2. Khai báo thông tin chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa.

Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số phiếu nhập.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Tài khoản nợ, Tài khoản có, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Mục, Tiểu mục.

Chi_tien_gui_2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_gui_chi_tien_gui_Chi_mua_VTHH_CCDC_anh2

5. Chọn Báo cáo để xem/in các sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ kho; Báo cáo tổng hợp tồn kho; Sổ cái tài khoản.