Chi hoạt động sự nghiệp, dự án, thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước, chi SXKD

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi hoạt động sự nghiệp, dự án, thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước, chi SXKD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 661/662/631/635/241

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết theo từng tài khoản)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu chi hoạt động, chi dự án, chi thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước, chi sản xuất kinh doanh (chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, chi các khoản thanh toán cho các đơn vị, cá nhân...), quy trình thực hiện như sau:

1.Căn cứ vào nhu cầu chi tiêu thực tế, kế toán lập ủy nhiệm chi kèm theo bảng kê chứng từ thanh toán (nếu yêu cầu), chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi và Bảng kê chứng từ thanh toán (nếu có) được ký duyệt, kế toán mang ra ngân hàng, kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.

3.Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị (nếu tài khoản chuyển tiền chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc) và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.

4.Căn cứ vào liên ủy nhiệm chi gửi lại đơn vị và giấy báo Nợ của ngân hàng, kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi. đồng thời ghi sổ chi tiết chi tiết chi hoạt động/sổ chi tiết chi dự án/sổ chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ

Ngày 04/09/2017, thanh toán tiền mua VPP tháng 08/2017 phục vụ HĐTX cho Cửa hàng Hồng Hà từ TK tiền gửi tại Kho bạc Ba Đình, số tiền 2.100.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi hoạt động sự nghiệp, dự án, thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước, chi SXKD.

Nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Tài khoản nợ, Tài khoản có, Mục lục ngân sách, Số tiền, Hoạt động SN, Thuế suất (nếu có).

Chi_tien_gui_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_gui_chi_tien_gui_Chi_su_nghiep_DA_anhnew2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, S12-H: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung, Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK, Sổ chi tiết các tài khoản 112, 241, 631, 635, 661, 662, 3113, Sổ chi tiết hoạt động.