Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt ghi:

Nợ TK 111: Tiền mặt (Chi tiết 1111, 1112)

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết 1121, 1122 và theo tài khoản ngân hàng)

2. Mô tả nghiệp vụ

Quy trình rút tiền từ tài khoản Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:

Khi có nhu cầu rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, kế toán viết Séc tiền mặt.

Chuyển Séc tiền mặt cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và đóng dấu.

Sau khi làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng/kho bạc, kế toán lập phiếu thu và bàn giao lại số tiền rút về cho thủ quỹ.

Kế toán hoặc thủ quỹ mang Séc tiền mặt ra ngân hàng rút tiền về đơn vị, đồng thời lập Phiếu thu chuyển cho Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

Quy trình thực hiện rút tiền từ tài khoản tại kho bạc về nhập quỹ tiền mặt:

Kế toán lập Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi kèm theo các chứng từ gốc (hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,…) hoặc bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng gửi cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

Kế toán chuyển Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi và bộ hồ sơ thanh toán trên cho Kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt cho rút tiền về đơn vị.

Kế toán lập phiếu thu chuyển cho Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết xem tại nghiệp vụ Rút tiền gửi NHKB nhập quỹ tiền mặt