Chi tiền gửi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Chi tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Kế toán chi tiền gửi

Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Chi hoạt động sự nghiệp, dự án, thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước, chi SXKD

Chi mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Chi mua tài sản cố định

Thanh toán các khoản phải trả

Thanh toán lương, nộp bảo hiểm, nộp kinh phí công đoàn bằng chuyển khoản

Chi khác bẳng tiền gửi