Chi mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 152/153/155/3113

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi đơn vị thực hiện mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ thanh toán ngay bằng tiền mặt, quy trình thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán thực hiện lập Giấy đề nghị thanh toán và phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Giấy đề nghị thanh toán và phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho người nhận tiền và ghi sổ quỹ

3. Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt đồng thời ghi sổ chi tiết vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ: Mua vật tư hàng hóa về nhập kho