Chi tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt >

Chi tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Kế toán chi tiền mặt

Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng

Chi hoạt động, dự án. thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước, chi SXKD

Chi tạm ứng cho nhân viên

Chi mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ

Chi mua tài sản cố định

Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay

Chi lương và các khoản trích theo lương

Chi khác bằng tiền mặt