Rút tiền gửi NHKB nhập quỹ tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Rút tiền gửi NHKB nhập quỹ tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt (chi tiết tài khoản 1111, 1112)

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết tài khoản 1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu rút tiền từ tài khoản tiền gửi về nhập quỹ, đơn vị thực hiện các hoạt động sau:

1. Kế toán lập Giấy rút tiền mặt hoặc viết Séc tiền mặt kèm theo Bảng kê chứng từ thanh toán hoặc chứng từ gốc chuyển cho Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và đóng dấu.

2. Kế toán mang Giấy rút tiền mặt kèm bảng kê chứng từ thanh toán/chứng từ gốc hoặc Séc tiền mặt ra Kho bạc/Ngân hàng nơi giao dịch rút tiền về nhập quỹ tiền mặt.

3. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền và đồng thời ghi sổ quỹ.

4. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy rút dự toán ghi sổ theo dõi dự toán và các sổ kế toán liên quan.

Ví dụ

Ngày 01/03/2017, Đỗ Thị Nga rút tiền gửi kho bạc tại TK 0105123369 - Kho bạc nhà nước Quận Ba Đình về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền, số tiền: 50.000.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB...

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp, Rút từ tài khoản.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Tài khoản Có, Tài khoản Nợ, Số tiền, hình thức Cấp phát, Nghiệp vụ, Hoạt động sự nghiệp, CTMT, dự án tương ứng.

Thu_TM_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C30-BB Phiếu thu, C4-09/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi bằng cách nhấn vào In trên thanh công cụ.

Tien_mat_thuTM_rut_tien_gui_nhkb_nhap_quy_tien_mat_newanh2

5. Chọn chức năng Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S11-H: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK 111,112,...